Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szkoły X

I OZ 603/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-29

sądowoadministracyjnego dotyczy bezpośrednio jej interesu prawnego. Jednocześnie wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia z obowiązku ponoszenia kosztów...
jest ustalenie, czy istnieje po jej stronie interes prawny, na który mogłoby oddziaływać orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zapadłe w sprawie z wniosku...

III SA/Kr 302/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-28

na zarządzenie Nr [...] z 17 listopada 2010r., gdyż nie posiadają interesu prawnego, a tylko interes faktyczny. Uprawnienie do złożenia skargi zależy od wykazania związku...
między chronionym przez przepisy prawa interesem prawnym a aktem lub czynnością organu administracji publicznej., Wskazano, że w sprawie przyjęcia na aplikację sędziowską...

III SA/Kr 303/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-28

listopada 2010r., gdyż nie posiadają interesu prawnego, a tylko interes faktyczny. Uprawnienie do złożenia skargi zależy od wykazania związku między chronionym przez przepisy...
prawa interesem prawnym a aktem lub czynnością organu administracji publicznej., Wskazano, że w sprawie przyjęcia na aplikację sędziowską lub prokuratorską zgodnie z art...

III SAB/Gl 252/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-12-18

., Z kolei art. 50. Określa legitymacja do wniesienia skargi. W § 1 stanowi, że uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator...
, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób...

II SAB/Łd 24/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-03-22

jej udzielenia lecz nie wydaje określonego aktu. Tylko w takim przypadku składający skargę na zachowanie organu administracji publicznej posiada interes prawny...
w doprowadzeniu do weryfikacji przez sąd zachowania organu administracji publicznej. Zdaniem organu strona skarżąca nie posiada interesu prawnego we wniesieniu skargi, w myśl art. 50...

II SAB/Bd 4/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2021-08-09

, poprzez podanie miejsca zamieszkania skarżącego oraz określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego skarżącego. Powyższe wezwanie przesłano skarżącemu za pośrednictwem...
skarżącego, a nadto zawierać określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. W przypadku braku tych elementów (lub jakichkolwiek elementów przewidzianych w p.p.s.a. dla pisma...

II SA/Sz 557/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-11-04

. Okoliczność, że akt taki wywołuje konsekwencje w sferze prawa pracy, ma jedynie ten skutek, że osoba odwołana może własnego interesu prawnego w sferze stosunków pracowniczych...
'u.s.g.'. Zgodnie z tym przepisem, każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu...

II SAB/Bd 176/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-09-04

publicznej, a w ust. 2 tego artykułu wprost zakazuje się żądania od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Skarżący...
, że nie ma racji skarżący twierdząc, iż w każdym przypadku od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego...

IV SA/Po 765/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-09

, że osoba odwołana może własnego interesu prawnego w sferze stosunków pracowniczych dochodzić przed sądem pracy (zob. wyrok NSA z dnia 22 czerwca 2005 r., I OSK 296/05, LEX...
się ono także z interesem prywatnoprawnym. W opinii Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zaskarżone zarządzenie narusza interes prawny skarżącej, gdyż z chwilą pozbawienia...

II SA/Wa 19/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-23

taki wywołuje konsekwencje w sferze prawa pracy, ma jedynie ten skutek, że osoba odwołana może własnego interesu prawnego w sferze stosunków pracowniczych dochodzić...
Administracyjnego zaskarżone zarządzenie narusza interes prawny skarżącej, gdyż z chwilą pozbawienia dotychczasowo pełnionej funkcji dyrektora szkoły, pozbawiono ją powierzonych...
1   Następne >   +2   +5   +10   28