Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy X

II SAB/Ol 60/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-09-14

omyłkowo podano datę 17 kwietnia 2010r.) znak: '[...]' organ odmówił wydania przedmiotowych dokumentów, ze względu na brak interesu prawnego wnioskodawcy oraz brak przepisu...
, że ma takie upoważnienie, a skarżący w żadnym piśmie nie wykazał interesu prawnego do otrzymania odpisu tego upoważnienia., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje...

IV SAB/Wr 305/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-11-17

jaką jest 'posiadanie interesu prawnego' oraz jego naruszenie. Gdyby jednak nawet uznać, iż skarżący posiada interes prawny, nie jest uprawniony do złożenia skargi...
na bezczynność organu z uwagi na brak naruszenia interesu prawnego. Wskazuje się (przykładowo w wyroku WSA w Łodzi, w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 35/12), iż o legitymacji...

II SAB/Bk 67/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-02-06

w sprawach orzeczonych prawomocnymi decyzjami urzędu, z jednoczesnym wykazaniem przez skarżącą interesu prawnego. Poza tym pouczono skarżącą, że należy w takim przypadku...
jako bezrobotnego J. S., nie wykazała interesu prawnego wynikającego z art. 28 Kpa. Nie przedstawiła również stosownych decyzji KRUS, o podleganiu przez J. S. ubezpieczeniu...

II SAB/Ol 61/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-09-14

przedmiotowego dokumentu, ze względu na brak interesu prawnego wnioskodawcy oraz wskazał, że żądane upoważnienie znajduje się w aktach Dyrektora, a nie w aktach sprawy...
przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w B. Niewątpliwie więc skarżący, jako strona tego postępowania, posiadał interes prawny w żądaniu okazania akt sprawy administracyjnych...

II SA/Kr 762/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-09-16

naruszenia prawa lub interesu prawnego. Natomiast zgodnie z art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a., pismo strony, gdy jest pierwszym pismem w sprawie powinno zawierać numer PESEL...
. Tym samym siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków upływał z dniem 2 września 2019 r., Dokonane w tych okolicznościach doręczenie, stanowiące rodzaj fikcji prawnej...

II SAB/Ol 98/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-12-29

prawa lub interesu prawnego. Jednym z wymogów dotyczących każdego pisma w postępowaniu sądowym strony będącej osobą fizyczną, będącego pierwszym pismem w sprawie...

IV SA/Gl 664/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-10-06

prawa lub interesu prawnego., Ponadto w myśl art. 57 § 1 P.p.s.a. skarga winna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego, a w sytuacji gdy pismo strony nie może otrzymać...

II SAB/Bd 48/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-10-01

lub bezczynności skarga dotyczy oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Z powyższego przepisu domniemywać należy, iż w przypadku bezczynności...

IV SAB/Wr 31/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-28

związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania; 3) gdy postępowanie z innych przyczyn stało...

IV SAB/Wr 30/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-18

osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania; 3) gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. Postanowienie o umorzeniu postępowania...
1   Następne >   +2   5