Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrow X

IV SA/Gl 49/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-12

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ż., a także naruszenia prawa lub interesu prawnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi...
decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działalności lub bezczynności skarga dotyczy oraz określenie naruszenia prawa lub interesu...

IV SA/Gl 49/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-02

skarżącej pozostaje w związku wyłączne z jej interesem prawnym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30...

II SA/Go 121/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-05-26

zastępstwa prawnego wykonanego na zasadzie prawa pomocy. 2. oddalić wniosek w pozostałym zakresie. C. i D.N. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp...
ją jako niedopuszczalną., Pełnomocnik skarżących złożył w tutejszym Sądzie pismo z dnia [...] maja 2011r. z wnioskiem o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej...

II SA/Go 122/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-08

J.L. kwotę 360 złotych (trzysta sześćdziesiąt) powiększoną o należną stawkę podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącym. Pismem...
kosztów według norm przepisanych z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu na rzecz C.N. i D.N., które nie zostały ani w całości, ani też w części opłacone...

I OSK 2723/20 - Wyrok NSA z 2021-09-03

. z [...] marca 2020 r., nr [...], w przedmiocie odmowy przyznania karty parkingowej, oddalił skargę., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy...
, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli, zaniechanie podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do zebrania całego materiału dowodowego...

I OSK 2842/19 - Wyrok NSA z 2020-07-14

., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Decyzją z [...] czerwca 2018 r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w K. odmówił R. D...
do stanowisk począwszy od 1 stycznia 2017 r. Zaskarżoną decyzją organ utrzymał swoją decyzję w mocy. Podstawę prawną stanowiły przepisy art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 16 ust...

II GSK 1401/10 - Postanowienie NSA z 2011-02-24

, i nie wchodzi w skład masy spadkowej. Uprawnienie to ma charakter osobisty związany z osobą zmarłego. Podstawę prawną do rozpoznania żądania strony w tym zakresie mógłby...
. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), zgodnie z którym w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności...

I OW 48/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-06

jest powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Opiekun prawny D. S., zamieszkały w Powiecie Tarnogórskim, ustanowiony dla ochrony interesów małoletniego...
stycznia 2002 r., Sąd Rejonowy w Lublińcu Wydział Rodzinny i Nieletnich sprawę uregulowania sytuacji prawnej dziecka, z uwagi na jego miejsce pobytu w Specjalnym Ośrodku...