Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej X

I OSK 680/08 - Wyrok NSA z 2009-05-07

z dnia [...] kwietnia 2007 r. odmówił wydania zaświadczenia, uzasadniając rozstrzygnięcie brakiem interesu prawnego strony w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów...
Aresztu Śledczego w Białymstoku ma obowiązek wydać przedmiotowe zaświadczenie, bo wynika to wprost z treści art. 218 § 1 k.p.a. W jego ocenie uprawdopodobnił interes prawny...

II SA/Po 448/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-19

decyzji naruszenie art. 2 ust. 2 u.d.i.p. poprzez jego niezastosowanie i żądanie od skarżącego wykazania publicznego interesu prawnego jako niezbędnego do udzielenia...
informacji publicznej, a także naruszenie art. 3 u.d.i.p. poprzez jego błędną wykładnię i przyjęcie, że skarżący ma obowiązek wykazania publicznego interesu prawnego z uwagi...

II SA/Op 378/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-04-13

2003 r. M. P. wskazał, że jego interes prawny w otrzymaniu zaświadczenia wynika m.in. z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie...
. 1071 z późn. zm.), zwanej dalej k.p.a., w przypadku gdy osoba ubiega się o wydanie zaświadczenia ze względu na swój interes prawny, organ administracji publicznej...

III OSK 1125/21 - Wyrok NSA z 2022-03-03

nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ani też stosować praktyk i procedur utrudniających dostęp do informacji publicznej. Natomiast udostępnienie...
u.d.i.p. poprzez przyjęcie, że skarżący nie wykazał szczególnego interesu prawnego dla uzyskania informacji publicznej, podczas gdy Skarżący wykazał szczególny interes prawny...

II SA/Po 638/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-22

wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Nie budzi wątpliwości w orzecznictwie, że wnioskodawca występujący...
poza stwierdzeniem powyższego faktu oraz konstatacją, że organ odwoławczy nie zidentyfikował ww. interesu, nie zawiera żadnej pogłębionej analizy prawnej lub faktycznej...

II SA/Po 389/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-26

wykazania interesu prawnego lub faktycznego, podczas gdy od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania takiego interesu. Ponadto, to podmiot...
, o której mowa we wniosku, jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Wnioskodawca został poinformowany, że informacja publiczna, o którą zawnioskował...

III OSK 1302/21 - Wyrok NSA z 2022-07-01

do informacji publicznej poprzez przyjęcie, że skarżący nie wykazał szczególnego interesu prawnego dla uzyskania informacji publicznej, podczas gdy skarżący wykazał...
szczególny interes prawny dla uzyskania informacji publicznej., W ocenie skarżącego kasacyjnie, gdyby Sąd I instancji dokonał rzetelnej analizy przedmiotowej sprawy uznałyby...

II SA/Po 487/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-06

w następującym stanie faktycznym i prawnym., Dyrektor Zakładu Karnego w K. ww. decyzją z [...] 2018 r. nr [...] odmówił D. C. udzielenia informacji publicznej w zakresie wskazania...
jedynie wówczas, gdy wnioskodawca wykaże, że jej udostępnienie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, a nie wyłącznie dla prywatnego interesu wnioskodawcy. Dlatego Dyrektor...

III OSK 1123/21 - Wyrok NSA z 2022-03-03

ta została wydana z naruszeniem art. 3 ust. 1 pkt. 1 u.d.i.p. poprzez przyjęcie, że skarżący nie wykazał szczególnego interesu prawnego dla uzyskania informacji...
publicznej, podczas gdy skarżący wykazał szczególny interes prawny dla uzyskania informacji publicznej., Mając powyższe na uwadze skarżący kasacyjnie wniósł o uchylenie...

II SA/Po 486/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-06

i 2 u.d.i.p., według których każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, a od osoby wykonującej to prawo nie wolno żądać wykazania interesu prawnego...
przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Jednocześnie wskazał powody, dla których żądaną informację uznał za informację przetworzoną i pouczył...
1   Następne >   +2   +5   +10   22