Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej X

I OSK 680/08 - Wyrok NSA z 2009-05-07

z dnia [...] kwietnia 2007 r. odmówił wydania zaświadczenia, uzasadniając rozstrzygnięcie brakiem interesu prawnego strony w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów...
Aresztu Śledczego w Białymstoku ma obowiązek wydać przedmiotowe zaświadczenie, bo wynika to wprost z treści art. 218 § 1 k.p.a. W jego ocenie uprawdopodobnił interes prawny...

II SA/Po 448/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-19

decyzji naruszenie art. 2 ust. 2 u.d.i.p. poprzez jego niezastosowanie i żądanie od skarżącego wykazania publicznego interesu prawnego jako niezbędnego do udzielenia...
informacji publicznej, a także naruszenie art. 3 u.d.i.p. poprzez jego błędną wykładnię i przyjęcie, że skarżący ma obowiązek wykazania publicznego interesu prawnego z uwagi...

II SA/Op 378/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-04-13

2003 r. M. P. wskazał, że jego interes prawny w otrzymaniu zaświadczenia wynika m.in. z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie...
. 1071 z późn. zm.), zwanej dalej k.p.a., w przypadku gdy osoba ubiega się o wydanie zaświadczenia ze względu na swój interes prawny, organ administracji publicznej...

II SA/Po 638/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-22

wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Nie budzi wątpliwości w orzecznictwie, że wnioskodawca występujący...
poza stwierdzeniem powyższego faktu oraz konstatacją, że organ odwoławczy nie zidentyfikował ww. interesu, nie zawiera żadnej pogłębionej analizy prawnej lub faktycznej...

II SA/Po 389/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-26

wykazania interesu prawnego lub faktycznego, podczas gdy od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania takiego interesu. Ponadto, to podmiot...
, o której mowa we wniosku, jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Wnioskodawca został poinformowany, że informacja publiczna, o którą zawnioskował...

III OSK 1302/21 - Wyrok NSA z 2022-07-01

do informacji publicznej poprzez przyjęcie, że skarżący nie wykazał szczególnego interesu prawnego dla uzyskania informacji publicznej, podczas gdy skarżący wykazał...
szczególny interes prawny dla uzyskania informacji publicznej., W ocenie skarżącego kasacyjnie, gdyby Sąd I instancji dokonał rzetelnej analizy przedmiotowej sprawy uznałyby...

II SA/Po 487/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-06

w następującym stanie faktycznym i prawnym., Dyrektor Zakładu Karnego w K. ww. decyzją z [...] 2018 r. nr [...] odmówił D. C. udzielenia informacji publicznej w zakresie wskazania...
jedynie wówczas, gdy wnioskodawca wykaże, że jej udostępnienie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, a nie wyłącznie dla prywatnego interesu wnioskodawcy. Dlatego Dyrektor...

II SA/Po 486/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-06

i 2 u.d.i.p., według których każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, a od osoby wykonującej to prawo nie wolno żądać wykazania interesu prawnego...
przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Jednocześnie wskazał powody, dla których żądaną informację uznał za informację przetworzoną i pouczył...

I OSK 3398/19 - Wyrok NSA z 2020-07-14

u.d.i.p., prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu a od osoby korzystającej z przysługującego jej prawa nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego...
został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., D.C. pismem z dnia 3 września 2018 r. zwrócił się do Dyrektora Zakładu Karnego w [...] o udostępnienie...

II SA/Op 24/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-10-03

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. Zarzucił, że doszło do naruszenia prawa i interesu prawnego, poprzez niewłaściwe zastosowanie art. 45 ust. 5 ustawy o Służbie...
., Ustosunkowując się do zarzutu skargi, który zmierzał do wykazania, że doszło do naruszenia art. 45 ust. 5 ustawy a tym samym do naruszenia interesu prawnego skarżącego...
1   Następne >   +2   +5   +10   20