Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych X

I OSK 703/15 - Wyrok NSA z 2016-12-09

. W przytoczonym przepisie ustawodawca określił tryb dostępu do operatów szacunkowych tylko dla określonej kategorii osób, których interesu prawnego dotyczy treść operatu...
się interesem prawnym) nie mogą ubiegać się o dostęp do operatów szacunkowych sporządzonych na zlecenie organów w celu realizacji powierzonych im prawem zadań, w trybie...

II SO/Ol 24/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-11-26

szacunkowego. Wnioskodawczyni poinformowała, że nie wykaże istotnego interesu prawnego, gdyż domaga się informacji zwykłej i ponownie wniosła o przesłanie żądanego operatu...
, który nakazuje organowi administracji publicznej umożliwić osobie, której interesu prawnego dotyczy jego treść, przeglądanie tego operatu oraz sporządzanie z niego notatek...

II SAB/Op 8/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-12

i ksiąg wieczystych ze wskazaniem sądów prowadzących dane księgi. Uzasadniając wniosek D. O. podkreślił, że w świetle przepisów ustawowych nie musi wykazać interesu prawnego...
do zapoznania się z treścią księgi wieczystej ma charakter uniwersalny i nie jest konieczne wykazanie interesu prawnego przez osobę zamierzającą zapoznać się z treścią...

II SO/Op 6/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-03-13

Sądu Administracyjnego [...]. Jako argument na poparcie wniosku skarżący wskazali, iż wyłączenia wymaga ich interes prawny, bowiem w poprzednim wniosku Wojewódzki Sąd...
w przedmiocie łączących ją z W. D. więzów rodzinnych, gdyż w żądaniu takiego oświadczenia mają interes prawny., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:, Wniosek...

II SAB/Bd 49/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-06-02

. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zadaniem pełnomocnika skarżącego stanowisko to narusza interes prawny jego mocodawcy. Wskazał...
przysługuje każdemu, zgodnie z art. 2 ust. 1 powyższej ustawy, ponadto od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wskazania interesu prawnego. Art. 3 ust...

II SAB/Sz 145/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-08

, organ administracji publicznej, który zlecił rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu szacunkowego, jest obowiązany umożliwić osobie, której interesu prawnego...
., W przytoczonym przepisie ustawodawca określił tryb dostępu do operatów szacunkowych tylko dla określonej kategorii osób, których interesu prawnego dotyczy treść operatu...

I OSK 1766/12 - Wyrok NSA z 2012-10-25

, że w świetle przepisów ustawowych nie musi wykazać interesu prawnego w uzyskaniu podanych informacji dotyczących majątku publicznego. Dodał, że przedmiotowe informacje...
interesu prawnego przez osobę zamierzającą zapoznać się z treścią księgi. Odpisy z księgi wieczystej według ostatniego stanu wpisów wydaje się na żądanie osób zainteresowanych...

II SAB/Op 84/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-12-30

lub procesowej (pkt 5), brak naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia wnoszącego skargę na uchwałę lub akt, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6 P.p.s.a....

II SA/Go 511/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-09-15

organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Brak któregoś ze wspomnianych elementów stanowi brak...

II SAB/Op 3/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-30

lub procesowej (pkt 5), brak naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia wnoszącego skargę na uchwałę lub akt, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6 P.p.s.a....
1   Następne >   2