Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

I SA/Bd 806/20 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2021-01-25

się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania., Jak wynika...
i obowiązków zmarłego H. L.., Dodać przy tym należy, że udziału w niniejszym postępowaniu nie zgłosiła żadna inna osoba, której interesu prawnego dotyczyłby wynik...

I SA/Bd 15/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-03-12

o odmowie wszczęcia postępowania. Uprawnienia strony przysługują, zgodnie z art. 28 k.p.a., temu, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda...
czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W piśmiennictwie prezentowany jest pogląd, który zakłada, że treścią pojęcia interesu prawnego...

II SAB/Bd 15/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-05-22

organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy; określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego., Należy też zwrócić uwagę, że na podstawie zaś z art. 58 §...

VIII SA/Wa 676/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-24

należność główna, [...] zł odsetki)., Powyższa decyzja została wydana po przeprowadzeniu postępowania w toku którego ustalony następujący stan faktyczny i prawny sprawy...
w księdze wieczystej w dniu 12.03.2019r., Powyższe ustalenia faktyczne stanowiły dla organu podstawę oceny prawnej stanowiącej podstawę rozstrzygnięcia sprawy, a organ...

VIII SA/Wa 375/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-28

niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz pominięcie przez tenże organ ustawowego interesu społecznego w tym interesu obywatela - skarżącego;, 2) art. 77, art...
składek na ubezpieczenie społeczne skarżącego pomimo jego uzasadnionego interesu, przejawiającego się w niezmiernie trudnej sytuacji majątkowej;, 4) przepisów prawa...

I SA/Bd 385/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-06-01

(Dz.U. Nr 153, poz.1270 ze zm.), Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Wynikająca z art...
. 134 § 1 p.p.s.a. zasada niezwiązania sądu administracyjnego zarzutami, wnioskami i powołaną podstawę prawną umożliwia sądowi pełną weryfikację legalności działalności...

VIII SA/Wa 21/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-10

. do 2 kw. 2004 w kwocie [...] zł., Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym:, M. Z. podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników od 1...
wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz pominięcie przez tenże organ ustawowego interesu społecznego, w tym interesu obywatela...

VIII SA/Wa 534/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-29

stanu faktycznego oraz pominięcie przez tenże organ ustawowego interesu społecznego w tym interesu obywatela - skarżącego;, 2)art. 77, art. 80 k.p.a. poprzez brak dokonania...
z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne skarżącego pomimo jego uzasadnionego interesu, przejawiającego się w niezmiernie trudnej sytuacji majątkowej oraz rodzinnej;, 4...

I SA/Bd 862/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-12-10

, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zainteresowanego, na jego wniosek, uwzględniając możliwości płatnicze wnioskodawcy, może umorzyć w całości lub w części...
nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. W świetle przywołanych przepisów Sąd orzekający w tej sprawie uznał, że zaskarżona...

I SA/Bd 275/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-05-08

przez niego pracownik Kasy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zainteresowanego na jego wniosek, uwzględniając możliwości płatnicze wnioskodawcy oraz stan finansów...
w całości lub w części. Z cytowanej wyżej regulacji prawnej wynika, że rozstrzygnięcia wydawane w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne...
1   Następne >   2