Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie X

II SAB/Lu 265/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-07-09

opiekuńczo-leczniczym., Zgodnie z art. 52 § 1 P.p.s.a. uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich...
, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział...

II SAB/Ol 77/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-12-12

decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie braku formalnego skargi stanowi...
podstawę do jej odrzucenia (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.), Pomimo prawidłowego wezwania, z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania wymaganych...

II SA/Go 469/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-08-14

dotyczy;, 3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego., Wobec braku skonkretyzowania ze strony skarżącej jakiej konkretnie decyzji Centrum Pomocy Rodzinie skarga...

I OSK 393/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-14

. odnosi się do kwestii jej interesu prawnego i w żadnym zakresie nie stawia zarzutu bezczynności w rozpoznaniu wniosku o wznowienie postępowania. Sąd I instancji prawidłowo...
tym strona odnosiła się do kwestii swego interesu prawnego w sprawie o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wskazywała na posiadania tytułu do lokalu objętego wnioskiem...

II SAB/Ke 44/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-11-23

., Regulacje postępowania sądowoadministracyjnego pozwalają skarżącym, nie posiadającym wystarczających środków finansowych koniecznych do ochrony ich interesu prawnego...
prawnego przysługuje osobie, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Na wnioskodawcy ciąży zatem obowiązek wykazania, że jego sytuacja...

II SA/Bd 265/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-08-30

lub czynności; 2) oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy; 3) określenie naruszenia prawa lub interesu...
prawnego. Jak wynika z postanowień cytowanego przepisu skarga jako pismo inicjujące postępowanie sądowoadministracyjne musi spełniać wymogi stawiane pismom procesowym...

II SA/Sz 862/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-08-28

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli tak, to należało podać datę i numer zaskarżonego rozstrzygnięcia oraz określić naruszenie prawa lub interesu prawnego...
przez właściwe organy, albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw, uregulowaną...

II SA/Sz 778/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-10-06

prawa lub interesu prawnego (art. 57 § 1 powołanej wyżej ustawy). Wymagania skargi wskazane w tym przepisie muszą być spełnione w stopniu umożliwiającym nadanie skardze...
praworządności i interesów skarżącego, biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 K.p.a.), podlegające załatwieniu w trybie przepisów Działu VIII Kodeksu postępowania...

II SA/Sz 1385/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-09-08

Przyjęte rozwiązanie nie pozbawia strony możliwości prawnej obrony własnego interesu prawnego. W razie, bowiem pozostawienia przez organ podania bez rozpoznania, stronie...
o powołany wyżej przepis., Zgodnie z poglądem doktryny pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia, na podstawie art. 64 § 2 K.p.a., nie przybiera prawnej formy decyzji...

II SAB/Ke 44/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-09-22

z lipca 2014r. podnosiłam, że mam podwójny interes prawny i że podważałam całą decyzję MOPR-u z grudnia 2009 roku, która była wydana w oparciu o niepełna dokumentację...
organ wyższego stopnia miałby prawną możliwość wydania postanowienia bądź w trybie art. 37 § 2 K.p.a., bądź uznając zażalenie za nieuzasadnione. Dopiero wtedy zostałyby...
1   Następne >   +2   4