Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X
  • Symbol

II FSK 1854/08 - Wyrok NSA z 2010-03-17

. na rzecz byłej małżonki wnioskodawcy p. K. P. W uzasadnieniu wnioskodawca wyjaśnił, że ma interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia, gdyż w sprawie sądowej o podział majątku...
zaświadczenia o żądanej treści, co oznacza, że wnioskodawca nie wykazał interesu prawnego w jego uzyskaniu. Dyrektor Izby Skarbowej w K. po rozpatrzeniu zażalenia...

I SA/Wr 338/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-18

się interesem prawnym, aby mieć legitymację czynną, to jest być uprawnionym do wniesienia skargi. Interes ten ma charakter materialnoprawny i oznacza wskazanie przepisu prawa...
materialnego, z którego dany podmiot może wywieść prawa lub obowiązki. Skarżący w oczywiście błędny sposób uznał, że decyzja z dnia [...] dotyczyła jego interesu prawnego...

I SA/Wr 339/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-18

się interesem prawnym, aby mieć legitymację czynną, to jest być uprawnionym do wniesienia skargi. Interes ten ma charakter materialnoprawny i oznacza wskazanie przepisu prawa...
materialnego, z którego dany podmiot może wywieść prawa lub obowiązki. Skarżący w oczywiście błędny sposób uznał, że decyzja z dnia [...] dotyczyła jego interesu prawnego...

III SA/Wa 458/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-23

nie posiadają interesu prawnego w udziale w postępowaniu wznowieniowym w sprawie wymiarowej Spółki pomimo, że postępowanie to dotyczy bytu prawnego decyzji wymiarowej...
mające interes prawny w udziale w tym postępowaniu w rozumieniu art. 133 § 1 O.p.;, - art. 121 § 1 i § 2 oraz art. 124 w zw. z art. 210 § 4 O.p. poprzez zignorowanie...

I SA/Łd 141/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-04-18

. 133 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa poprzez jego błędną wykładnię i w konsekwencji uznanie, że M.S. nie posiada interesu prawnego, a tym samym nie posiada legitymacji...
w postępowaniu podatkowym jest tylko ten podmiot, którego własny interes prawny (uprawnienie, obowiązek) podlega konkretyzacji w postępowaniu podatkowym. Do przyjęcia...

III SA/Wa 7/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-23

być uznane za stronę tego postępowania - nie mieli oni bowiem w tym postępowaniu interesu prawnego w rozumieniu art. 133 § 1 O.p., Następnie Dyrektor Izby Skarbowej...
§ 1 O.p., odniósł się do kategorii stron postępowania wymienionych w art. 133 O.p., a także przeanalizował pojęcie interesu prawnego wskazanego w tym przepisie...

III SA/Wa 517/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-30

art. 115 § 1 i § 2 O.p. W opinii strony okoliczności te powodują, iż jest ona stroną postępowania w rozumieniu art. 133 § 1 O.p. posiadającą interes prawny...
w postępowaniu dotyczącym Spółki. Dodała też, iż jej interes prawny w żądaniu wznowienia postępowania przejawia się nie tylko w fakcie, iż była stroną transakcji objętej postępowaniem...

I SA/Kr 486/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-05-18

i majątkowe prawa autorskie do utworów czy ruchomości znajdujących się w dziedziczonym lokalu. W piśmie zaznaczono, że wnioskodawczyni ma interes prawny w uzyskaniu...
skarbowej oraz wskazywał istnienie interesu prawnego swojej mocodawczym jako przesłanki uzasadniającej złożony wniosek., Dyrektor Izby Skarbowej wskazanym na wstępie...

I SA/Po 558/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-11-15

zabezpieczone hipoteką przedawniły się w latach 2014-2015. W toku postępowania nie był też kwestionowany interes prawny wnioskodawcy w uzyskaniu zaświadczenia, albowiem...
, których nie mają inni wierzyciele niezabezpieczeni hipoteką. Dlatego wnioskodawca, ma interes prawny w doprowadzeniu do wykreślenia przedawnionych hipotek organów podatkowych...

III SA/Wa 635/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-20

interes prawny do występowania w sprawie. W przypadku oddalenia skargi na zaskarżoną decyzję dotyczącą określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym...
, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100