Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I GSK 539/05 - Wyrok NSA z 2005-07-20

w kontekście naruszenia jej interesu prawnego, trzeba, zdaniem Sądu, zwrócić uwagę na fakt, iż interes ten należy rozumieć jako przyznanie jednostce prawa konkretnych korzyści...
, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego., Składając skargę w przedmiotowej sprawie Agencja Celna '[...]' - [...] nie wykazała, iż zaskarżona...

I SA/Kr 1814/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-05

powstania zaległości podatkowych z tytułu podatku akcyzowego pełnił funkcję prezesa zarządu Spółki. Powołał się także na swój interes prawny w uruchomieniu procedury...
przesłanki wznowienia postępowania. Mając na uwadze treść art. 133§1 O.p. Dyrektor Izby Celnej podał, że stroną jest tylko ten podmiot, którego własny interes prawny...

III SA/Gl 754/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-21

) uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna...
w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym., Poza tym przepis art. 33 §...

III SA/Kr 1610/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-12

do skarżącego wynika z tego, iż w niniejszym postępowaniu nie podlega konkretyzacji interes prawny tej osoby jako wspólnika i równocześnie prezesa zarządu nieistniejącej...
w postępowaniu podatkowym jest podatnik, płatnik, inkasent lub ich następca prawny, a także osoba trzecia, o której mowa w art. 110 - 117 b, która z uwagi na swój interes...

III SA/Kr 1709/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-02-23

w stosunku do skarżącego wynika z tego, iż w niniejszym postępowaniu nie podlega konkretyzacji interes prawny tej osoby jako wspólnika i równocześnie prezesa zarządu...
na swój interes prawny żąda czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy...

III SA/Kr 1609/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-12

do skarżącego wynika z tego, iż w niniejszym postępowaniu nie podlega konkretyzacji interes prawny tej osoby jako wspólnika i równocześnie prezesa zarządu nieistniejącej...
w postępowaniu podatkowym jest podatnik, płatnik, inkasent lub ich następca prawny, a także osoba trzecia, o której mowa w art. 110 - 117 b, która z uwagi na swój interes...

III SA/Kr 1706/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-02-23

w stosunku do skarżącego wynika z tego, iż w niniejszym postępowaniu nie podlega konkretyzacji interes prawny tej osoby jako wspólnika i równocześnie prezesa zarządu...
na swój interes prawny żąda czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy...

III SA/Kr 1708/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-02-23

w stosunku do skarżącego wynika z tego, iż w niniejszym postępowaniu nie podlega konkretyzacji interes prawny tej osoby jako wspólnika i równocześnie prezesa zarządu...
na swój interes prawny żąda czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy...

I GSK 343/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-04

w złożeniu skargi interes prawny, rozumiany jako istnienie związku między sferą jego indywidualnych praw i obowiązków, a zaskarżonym aktem lub czynnością. Skarga może dotyczyć...
, legitymacja skargowa podmiotu wnoszącego skargę we własnym interesie prawnym musi zawierać w sobie dwa elementy. Po pierwsze skarżący musi mieć interes prawny w przeprowadzeniu...

I GSK 293/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-26

skargi interes prawny, rozumiany jako istnienie związku między sferą jego indywidualnych praw i obowiązków, a zaskarżonym aktem lub czynnością. Skarga...
, legitymacja skargowa podmiotu wnoszącego skargę we własnym interesie prawnym musi zawierać w sobie dwa elementy. Po pierwsze skarżący musi mieć interes prawny...
1   Następne >   +2   +5   +10   100