Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

III SA/Wa 2612/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-23

zobowiązania podatkowego, określonego decyzją z [...] września 2015r. wydaną na rzecz V. sp. z o.o., nie miał własnego bezpośredniego interesu prawnego w sposobie...
O.p. wprost przewiduje, że stroną w postępowaniu podatkowym jest między innymi osoba trzecia, o której mowa w art. 110-117c O.p., która z uwagi na swój interes prawny...

III SA/Wa 2613/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-23

, określonego decyzją z [...] grudnia 2015r. wydaną na rzecz V. sp. z o.o., nie miał własnego bezpośredniego interesu prawnego w sposobie rozstrzygnięcia sprawy...
przewiduje, że stroną w postępowaniu podatkowym jest między innymi osoba trzecia, o której mowa w art. 110-117c O.p., która z uwagi na swój interes prawny żąda czynności organu...

I SA/Ol 198/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-05-05

, że wydanie wnioskowanego dokumentu narusza interes prawny pozostałych spadkobierców. Następnie na podstawie art. 306c O.p. odmówił wydania wnioskowanego zaświadczenia...
ubiegać się może jedynie ten, kto ma interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego., Następnie Organ odwoławczy wywiódł, że o istnieniu...

III SA/Wa 559/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-12

. postępowaniu podatkowym, gdyż stroną taką jest osoba trzecia, której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy, w tym w szczególności oskarżony o posłużenie...
się nierzetelnymi fakturami VAT zakupu wnioskodawca (jako były członek zarządu M. sp. z o.o.) mający interes prawny w jego uniewinnieniu z zarzutów z art. 56 i 62 k.k.s....

II FSK 3627/18 - Wyrok NSA z 2019-03-21

nie stawia wymogu, aby postępowanie administracyjne dotyczyło interesu prawnego podmiotu w sposób bezpośredni, istnieje możliwość wywodzenia interesu prawnego...
prawnych, uzasadniających interes tej osoby w udzieleniu ochrony prawnej, z czym mamy do czynienia w niniejszym postępowaniu;, 2. interes prawny w rozumieniu art. 28...

I FPS 2/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-10

przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie i z tego tytułu posiada interes prawny w przystąpieniu do postępowania mającego za przedmiot wydanie uchwały...
Spółki., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Wniosek nie podlega uwzględnieniu z uwagi na brak po stronie Spółki interesu prawnego w przystąpieniu...

I SA/Gl 715/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-09-14

podatkowym jest podatnik, płatnik, inkasent lub ich następca prawny, a także osoba trzecia, o której mowa w art. 110-117b, która z uwagi na swój interes prawny żąda czynności...
organu podatkowego, do której czynność organu się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy., DIAS stwierdził więc, że z powołanych...

III SA/Wa 146/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-10

. (sygn. Akt [...] )., W uzasadnieniu Skarżący wskazał, że posiada interes prawny w pozyskaniu dokumentu o wskazanej wyżej treści, gdyż jego brak uniemożliwia wykonanie...
spadkobiercą zmarłej M.K. nie posiada interesu prawnego w urzędowym potwierdzeniu uregulowania podatku., W zażaleniu na ww. postanowienie Skarżący wskazał, że posiada interes...

I SA/Sz 700/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-11-09

, wobec którego wydano decyzję o solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki, nie jest osobą trzecią posiadającą interes prawny we wznowieniu postępowania...
pomiędzy oboma typami decyzji, nie może być utożsamiany z istnieniem interesu prawnego osób trzecich w toczących się postępowaniach dotyczących spółek występujących w roli...

I SA/Gd 2030/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-24

. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r., poz. 900), dalej O.p. We wniosku wskazano również, że P.Z. posiada stosowny interes prawny uprawniający go do bycia stroną w sprawie...
, o których mowa w art. 110-117a, które z uwagi na swój interes prawny, do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100