Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa X

I SAB/Sz 10/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-04-22

Stronę do uzupełnienia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, formalno-prawnych braków ww. wniosku w postaci:, - w pkt 1 wniosku nie wskazano nazwy zatwierdzonego...
prawnej do stosowania takiego formularza. Ponadto informacje, których w określonych rubrykach nie umieszczono, nie są konieczne do rozpoznania podania (nie są brakiem...

I SAB/Sz 11/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-04-22

formularza nie stanowi samo w sobie braku formalnego, gdyż brak podstawy prawnej do stosowania takiego formularza. Ponadto informacje, których w określonych rubrykach...
Dyrektora, OT KOWR z dnia [...] r., po uprzednim wezwaniu Skarżącej - pismem z dnia [...] r. - do uzupełnienia jego braków formalno-prawnych w trybie art. 64 § 2 K.p.a....

I SAB/Sz 12/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-04-22

, formalno-prawnych braków ww. wniosku w postaci:, - w pkt 1 Wniosku nie wskazano nazwy zatwierdzonego dostawcy/szkoły podstawowej;, - w pkt 4 Wniosku nie wskazano adresu...
w całości formularza nie stanowi sam w sobie braku formalnego, gdyż nie ma podstawy prawnej do stosowania takiego formularza. Ponadto informacje, których w określonych rubrykach...

II SA/Go 956/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-24

formularzu PPF wniosek K.Ż. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Skarżąca oświadczyła, że działa w interesie społecznym i nie może z własnych...
adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 2 p.p.s.a.). Z kolei prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie...

II SAB/Sz 27/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-04

Oddział Terenowy w S. i wykonywane jest przez następcę prawnego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa O.T. w S. znajduje się lub znajdowała część działki [...] obrębu...
informując Skarżącą, iż wnioskuje ona o informację publiczną przetworzoną, zwrócił się o podanie interesu publicznego, którym się kieruje Skarżąca wnioskując o udostępnienie...

II SAB/Sz 26/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-18

prawo własności Skarbu Państwa wykonywane było przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w S. i wykonywane jest przez następcę prawnego Krajowy Ośrodek...
poinformował Stronę, iż wnioskuje ona o informację publiczną przetworzoną i zwrócił się o podanie interesu publicznego, którym Strona się kieruje, wnioskując...