Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X

I OSK 180/16 - Wyrok NSA z 2017-11-30

, że interes prawny w postępowaniu dotyczącym przebudowy zjazdu z drogi krajowej nr [...] do działek nr [...] i [...] posiadają wyłącznie właściciele (lub użytkownicy) działek...
, których są właścicielami. Pełnomocnik wnioskodawców błędnie uznał, iż w realiach niniejszej sprawy jego mocodawcy posiadają interes prawny upoważniający ich do zainicjowania postępowania...

VII SA/Wa 1460/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-29

interesu prawnego w sprawie uprawnia ją do wniesienia skargi. Odnośnie do tego twierdzenia strona skarżąca zauważyła, że wniosek o wydanie zezwolenia na przebudowę zjazdu...
został złożony przez skarżącą oraz Gminę [...]. Wyjaśniła, że posiada interes prawny we wniesieniu skargi, albowiem zjazd ma być przeznaczony dla inwestycji skarżącej...

VII SA/Wa 1391/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-27

przedmiotowej sprawy., W uzasadnieniu organ wskazał, że zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda...
czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Posiadanie interesu prawnego w postępowaniu administracyjnym oznacza zaś to samo, co ustalenie przepisu...

I OSK 2441/18 - Wyrok NSA z 2020-12-10

wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na przebudowę ww. zjazdu było uznanie, że skarżąca nie ma interesu prawnego w sprawie, a w konsekwencji...
drogi o wydanie zezwolenia na budowę, bądź przebudowę zjazdu indywidualnego, gdyż jest ona jedynie źródłem interesu faktycznego, nie zaś prawnego (por. wyrok Naczelnego...

VII SA/Wa 2156/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-23

przejeździe przez działkę nr [...]., Organ rozpoznając sprawę wskazał, że interes prawny w postępowaniu dotyczącym przebudowy zjazdu z drogi krajowej nr [...] do działek...
niniejszej sprawy jego mocodawcy posiadają interes prawny upoważniający ich do zainicjowania postępowania oraz do brania w nim udziału, podczas gdy de facto ich interes...

II SA/Wa 1631/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-07

., W uzasadnieniu wniosku wskazał, że posiada w niniejszym postępowaniu sądowoadministracyjnym interes prawny z uwagi na fakt, że negatywne dla GDDKiA rozstrzygnięcie...
tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego. Postanowienie sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym., O tym, czy wnioskodawca ubiegający się o udział w postępowaniu...

VII SA/Wa 132/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-22

. 28 k.p.a.) i związanego z tym pojęcia 'interes prawny'. Organ wskazał, że kwestią sporną w niniejszej sprawie jest brak spełnienia przez wnioskodawcę przesłanki...
do nieruchomości przyległej do drogi publicznej. W związku z tym, interes prawny na podstawie analizowanego przepisu, w zakresie uzyskania statusu strony i adresata...

I OSK 2917/13 - Wyrok NSA z 2015-07-14

. w celu dojazdu do działki nr 263/3. Wskazując na definicję pojęcia strony postępowania administracyjnego, wiążącą określony podmiot z interesem prawnym (art. 28 k.p.a....
) o charakterze materialnoprawnym, GDDKiA wskazał, iż dla ustalenia interesu prawnego konieczne jest istnienie normy prawnej przewidującej w określonym stanie faktycznym...

I OSK 539/20 - Wyrok NSA z 2021-02-09

jej pełnomocnik na rozprawie). Organ powinien więc rozważyć, czy skarżąca ma interes prawny w żądaniu urządzenia zjazdu z drogi publicznej na przedmiotową nieruchomość...
uprawnionym do wniesienia skargi do sądu administracyjnego jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja...

VII SA/Wa 685/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-19

, wiążącą określony podmiot z interesem prawnym (art. 28 k.p.a.) o charakterze materialnoprawnym, GDDKiA wskazał, iż dla ustalenia interesu prawnego konieczne jest istnienie...
normy prawnej przewidującej w określonym stanie faktycznym i w odniesieniu do konkretnego podmiotu możliwość wydania określonego aktu. Wykazanie interesu prawnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   96