Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Archiwum Państwowego X

I OSK 1665/12 - Wyrok NSA z 2012-11-27

oraz art. 158 § 1 i 2 k.p.a., Wnioskodawca wywodził, iż posiada interes prawny do złożenia przedmiotowego wniosku, ponieważ w latach 1992-2005 Bank [...] w Warszawie...
lub z urzędu. Za stronę art. 28 k.p.a. uznaje każdego, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój...

II SA/Wa 2404/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-26

i 2 k.p.a. oraz art. 158 § 1 i 2 k.p.a., Wnioskodawca wywodził, iż posiada interes prawny do złożenia przedmiotowego wniosku, ponieważ w latach 1992-2005 P...
. 28 k.p.a. uznaje natomiast każdego, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny...

I OSK 2963/15 - Wyrok NSA z 2016-04-12

, z której skarżący mógłby wywieść swój interes prawny w postępowaniu o stwierdzenie nieważności, jak również taka norma nie została ustanowiona od czasu wydania...
Dyrektora Archiwum Państwowego podlegają kontroli postępowania administracyjnego. Ponadto Skarżący nie zgodził się z twierdzeniem, iż nie wykazał interesu prawnego...

II SA/Wa 2329/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-08

polskiego osób narodowości niemieckiej., Dyrektor L. Archiwum uznał powyższe za niewystarczające, by uznać, że urzędowe potwierdzenie na oparcie w interesie prawnym ww...
. albo w nakazie prawa, odpowiednio do art. 217 § 2 kpa i wezwał M. Z. do wykazania interesu prawnego., W piśmie z dnia [...] sierpnia 2012 r. ww. oświadczył, że jest następcą...

II SA/Wa 1246/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-03

jeśli chodzi o przyczyny podmiotowe, to przede wszystkim wymienić można brak przymiotu strony. Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku...
dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że o tym, czy określonemu...

II SA/Wa 14/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-29

wydania odpisu/wypisu znajdującego się w [...] archiwum aktu notarialnego, albowiem zainteresowany nie wykazał, zgodnie z treścią art. 217 i nast. Kpa, interesu prawnego...
notarialnego nie wykazał swego interesu prawnego, mimo że skarżący wskazał, że jest następcą prawnym strony aktu notarialnego, którego wydania odpisu (wypisu) się domagał...

IV SA/Wa 662/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-01

się do nich przepisy art. 217 - 219 kpa. Przepisy te zaś przewidują obowiązek wydania zaświadczenia w wypadku istnienia uzasadnionego interesu prawnego wnioskodawcy albo w związku...
się przez obywatela wpisem na niemiecką listę narodową. Ponadto wnioskodawca nie ma interesu prawnego w uzyskaniu takiego dokumentu, a jedynie interes faktyczny...

I OSK 1112/05 - Wyrok NSA z 2006-08-09

zaświadczenia w wypadku istnienia uzasadnionego interesu prawnego wnioskodawcy albo w związku z 'ciążącymi na nim' wymogiem wynikającym z przepisów prawa., Na obszarze...
. Poza tym wnioskodawca nie ma interesu prawnego w uzyskaniu tego dokumentu, lecz jedynie interes faktyczny., Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych po rozpoznaniu wniesionego...

II SA/Wa 1181/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-04

na regulacje kwestii oświadczeń procesowych stron w ogólnym postępowaniu administracyjnym, wskazał też, że żądanie 'udowodnienia' interesu prawnego nie znajduje żadnej podstawy...
. Nie przedstawił toku swojego rozumowania w odniesieniu do podnoszonych przez skarżącego kwestii związanych m.in. z zasadnością wezwania do wykazania interesu prawnego...

I OSK 1934/13 - Wyrok NSA z 2013-12-16

w Ł. odmówił jednak uwzględnienia powyższego wniosku, gdyż zdaniem organu pierwszej instancji, wnioskodawca nie wskazał interesu prawnego, który uzasadniałby...
o obywatelstwie., Tym niemniej, organ odwoławczy podkreślił, że do wykazania interesu prawnego w uzyskaniu żądanego zaświadczenia i uwierzytelnionych kopii niezbędne...
1   Następne >   3