Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Wojskowa Komisja Lekarska X

II SA/Wa 440/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-19

, że skarżąca nie posiada interesu prawnego w rozumieniu tego przepisu, zaś prawidłowość przedmiotowego orzeczenia może być przedmiotem badania przez sądy zarówno...
stwierdzono m.in., że 'uzasadnienie zaskarżonej decyzji, poza kategorycznym stwierdzeniem, iż skarżąca nie posiada interesu prawnego, nie jest poparte żadną argumentacją...

II SA/Wa 1546/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-21

. 28 k.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny...
uprawnienia lub obowiązki (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2007 r. sygn. akt. I OSK 755/06). Mieć 'interes prawny' to tyle, co ustalić przepis...

II SA/Wa 248/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-20

zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania; oraz gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe., Stosownie do treści art. 60...

II SA/Wa 1480/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-18

ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania; oraz gdy postępowanie z innych...

II SA/Wa 2169/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-17

zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania; oraz gdy postępowanie z innych przyczyn stało...

II SA/Wa 1955/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-05

postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik...
na dotychczasowe ustalenia faktyczne i prawne., Na rozprawie w dniu 5 lipca 2018 r. przed Sądem, skarżący wycofał skargę., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył...

II SA/Wa 785/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-16

postępowania skarga dotyczy oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Stosownie natomiast do treści art. 58 § 1 pkt 3 powołanej ustawy sąd odrzuca skargę...

II SA/Wa 346/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-09-27

prawa lub interesu prawnego., W dniu 18 stycznia 2005 r. S.S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę, nazwaną przez niego 'pozew...

II SA/Wa 1105/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-26

naruszenia prawa lub interesu prawnego. Stosownie natomiast do treści art. 58 § 1 pkt 3 powołanej ustawy sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie...

II SA/Wa 1678/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-20

, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy (§ 1 pkt 2 cyt. art.); określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego (§ 1 pkt 3 cyt. art...
1   Następne >   +2   +5   9