Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów X

I SA/Wa 1339/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-17

stycznia 2004 r., a także przez Statut Akademii [....] w L., W ocenie strony skarżącej Centralna Komisja wydając decyzję uchylającą uchwałę naruszyła interes prawny skarżącego...
wskazuje, zdaniem strony skarżącej, że zaskarżona decyzja narusza jego interes prawny, a w konsekwencji wniesienie przedmiotowej skargi stało się konieczne, i w pełni...

I SA 1322/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-01-28

, organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym...
oraz osoba, która ma w tym interes prawny. Jednocześnie ustawodawca posługując się określeniem 'uprawniony' do wniesienia skargi wskazuje, że osoba, która nie posiada...

II SA/Wa 1866/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-15

czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny albo obowiązek. W ocenie organu skarżący...
nie ma interesu prawnego dotyczącego postępowania habilitacyjnego I. N. a przecież o statusie strony decyduje nie subiektywne przekonanie wnioskodawcy a wykazanie określonego...

II SA/Wa 1100/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-25

. poz. 718 ze zm., dalej jako 'P.p.s.a.') uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny., Mając na względzie powyższą regulację prawną...
Kolegium Zarządzania i Finansów [...] nie ma interesu prawnego w sprawie w rozumieniu art. 50 § 1 P.p.s.a. Interes prawny musi być zawsze jednostkowy, realny, konkretny...

II SA/Wa 2135/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-29

przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm., dalej: p.p.s.a) uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny., Mając...
. W ocenie Sądu Rada Wydziału nie ma interesu prawnego w sprawie w rozumieniu art. 50 § 1 P.p.s.a., Interes prawny musi być zawsze jednostkowy, realny, konkretny i sprawdzalny...

II SA/Wa 2171/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-15

do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie...
jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Uprawnionym do wniesienia skargi...

II SA/Wa 107/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-03

do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny., Mając na względzie powyższą regulację prawną oraz okoliczności sprawy, Sąd podzielił pogląd zawarty...
w odpowiedzi na skargę. Sąd uznał bowiem, iż skarga została wniesiona przez nieuprawniony podmiot. W ocenie Sądu, Rektor Uniwersytetu [...] nie ma interesu prawnego w sprawie...

II SA/Wa 2004/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-12-14

powoływanej jako P.p.s.a.), uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka...
oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym...

II SA/Wa 797/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-28

interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., W świetle ww. uregulowań, w realiach...
doktorskiego R.B. nie dotyczyło interesu prawnego lub obowiązku R.N.), to tym samym nie był uprawniony do otrzymania odpisu omawianego postanowienia...

II SA/Wa 7/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-23

k.p.a. należy przyjąć, iż wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na żądanie strony. Zgodnie zaś z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy czyjego interesu prawnego...
lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Zdaniem Centralnej Komisji okolicznością bezsporną...
1   Następne >   +2   +5   +10   14