Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol

IV SA/Wa 1322/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-07-30

. Ich zdaniem uchwała narusza również zasady ochrony środowiska, tj. art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy o planowaniu o zagospodarowaniu przestrzennym., Swój interes prawny...
Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje., Skarga podlega odrzuceniu wobec niewykazania przez skarżących naruszenia zaskarżoną uchwałą ich interesu prawnego lub uprawnienia...

II SA/Bk 380/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-08-20

publiczne, nie zaś wewnętrzne., Ponadto skarżący podnieśli, że mają interes prawny w kwestionowaniu przeznaczenia ww. działek, gdyż są właścicielami spornych nieruchomości...
, że skarżący nie wykazali interesu prawnego zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wskazał, że ograniczenia, które mogą pojawiać...

II SA/Op 593/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-05-31

do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie...
jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeśli brała udział w postępowaniu administracyjnym, a także inny podmiot, któremu ustawy...

IV SA/Po 589/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-12-04

[...] obręb [...] - stanowiąca własność Skarbu Państwa. Ta okoliczność wskazuje, że interesu prawnego skarżących należy poszukiwać w prawie sąsiedzkim. Zaskarżona uchwała...
własność M. M.,, - działki siedliskowej [...] obręb [...] ([...]), stanowiącej własność M. Z.., Dalej wskazano, że w przedmiotowej sprawie został naruszony interes prawny...

II SA/Bd 679/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-11-20

w sprawach z zakresu administracji publicznej (art. 3 § 2 pkt 6)., Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 5a P.p.s.a., sąd odrzuca skargę, jeżeli interes prawny lub uprawnienie...
, który stanowi, że każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji...

II SA/Bd 448/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-10-17

powyżej uchwałę, w której wniósł o stwierdzenie jej nieważności., W odpowiedzi na skargę Rada Miejska Ciechocinka wniosła o jej oddalenie wskazując na brak interesu prawnego...
skarżącego., W piśmie z dnia 12 czerwca 2019 r. skarżący na wezwanie Sądu w kwestii posiadania interesu prawnego do zaskarżenia uchwały wyjaśnił, że nie jest osobą prywatną...

II SAB/Wa 557/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-24

nie ma interesu prawnego do wniesienia przedmiotowej skargi., Pismem z dnia 5 marca 2018 r. wezwano skarżącego do wykazania interesu prawnego w związku z zarzucaną Burmistrzowi...
skarżący nadmienił, że jego interes prawny został naruszony w ten sposób, iż bezczynność organu naraża budżet gminy na straty. Zaznaczył, że jest mieszkańcem gminy...

III SA/Lu 22/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-04-10

o jej oddalenie., W uzasadnieniu organ podniósł, że skarżący nie ma interesu prawnego we wniesieniu skargi na zarządzenie Nr [...], ponieważ skarżący wywodzi swój interes...
. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.). Zgodnie z powołanym przepisem każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie...

I OSK 555/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-15

: publicznoprawnego charakteru zaskarżonej uchwały oraz naruszeniu postanowieniami uchwały interesu prawnego wnoszącego skargę., Do uchwał organów gminy w sprawach...
publicznoprawnego charakteru uchwały obejmującej taką zgodę., Oceniając natomiast przesłankę naruszenia interesu prawnego wskazać należy, że zgodnie z art. 58 § 1 pkt 5a...

II SA/Bk 615/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-10-16

skarżącego naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia nastąpiło z jednoczesnym naruszeniem obiektywnego porządku prawnego. Podniesiono, że w zaskarżonej uchwale istnieją...
2014 r. strona skarżąca podtrzymała wnioski, zarzuty i stanowisko zawarte w skardze oraz wniosła o dopuszczenie dowodów uzasadniających interes prawny skarżącego, tj...
1   Następne >   +2   +5   +10   100