Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol

II SA/Op 474/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-01-10

wniosek o odrzucenie skargi, organ wskazał na brak interesu prawnego skarżących w świetle art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, do wniesienia skargi na kwestionowane...
zarządzenie Burmistrza G. W ocenie organu, skarżący nawet nie podjęli próby wykazania swego interesu prawnego i jego naruszenia. W tym zakresie organ podkreślił...

I OSK 1914/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-29

z nich jest wniesienie skargi na akt z zakresu administracji publicznej. Z kolei zaistnienie naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia osoby wnoszącej skargę, kwestionowanym aktem...
nr 506790). Kolejnym zagadnieniem w badanej sprawie jest ustalenie czy skarżący posiada interes prawny w żądaniu zbadania legalności uchwały przez sąd administracyjny...

II SA/Po 993/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-07-07

do wniesienia skargi. Następnie skarżący wskazali, że posiadają w sprawie interes prawny w myśl art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...
wypisu z ewidencji gruntów, który potwierdzałby, że m.p.z.p. obejmuje swym zasięgiem nieruchomości skarżących oraz fakt, że został naruszony ich interes prawny...

II SA/Bd 573/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-12-03

interes prawny. Tereny na których zlokalizowane są powyższe obiekty przylega bezpośrednio do przyjętego m.p.z.p. Tereny te mają duży wpływ na środowisko. Dodali...
, gdyż nie wykazały istnienia naruszenia swojego interesu prawnego., Organ na poparcie zajętego stanowiska przywołał poglądy doktryny oraz szereg orzecznictwa sądów...

I OSK 1658/15 - Wyrok NSA z 2015-10-08

. placówki., W odpowiedzi na skargę Burmistrz Miasta i Gminy S. wniósł o jej oddalenie. W uzasadnieniu organ wskazał na brak interesu prawnego skarżących w zaskarżeniu...
doszło do naruszenia ich interesu prawnego., Z ostrożności procesowej organ wskazał, że Rada Miejska w S. podjęła uchwałę z dnia [...] lutego 2012 r...

VIII SA/Wa 511/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-12-29

jeżeli interes prawny lub uprawnienie wnoszącego skargę na uchwałę lub akt, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6, nie zostały naruszone stosownie do wymagań przepisu...
do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie...

I OSK 1522/12 - Wyrok NSA z 2013-02-20

nie wykazała, w jaki sposób został naruszony jej interes prawny lub uprawnienie poprzez podjęcie przedmiotowej uchwały, do czego obliguje art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie...
skargi uznając, że strona skarżąca nie wykazała w dacie je wnoszenia naruszenia jej interesu prawnego lub uprawnienia zaskarżoną uchwałą, polegającego na związku między tą...

II SA/Po 994/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-06-30

o jej oddalenie, wskazując w pierwszej kolejności, że skarżący nie mają interesu prawnego do wniesienia skargi. Skarżony przez nich plan miejscowy nie wprowadza ograniczeń...
, aby na skutek zakwestionowanego przez nich planu miejscowego naruszenia doznał ich interes prawny. W dalszej części odpowiedzi na skargę Gmina odniosła się do przedstawionych...

I OSK 1659/15 - Wyrok NSA z 2015-10-08

ich interesu prawnego. Natomiast w sytuacji gdyby Sąd zajął w tej kwestii odmienne stanowisko, organ powołał się na art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. a u.s.o., z którego wynika...
, że od dwóch i pół roku w Sądzie Pracy w S. toczy się sprawa o sygn. [...] o przywrócenie jej do pracy. Naruszenie jej interesu prawnego polegało zaś na tym, że dyrektor...

I OSK 557/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-15

. 101 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., Poz. 446 ze zm.; dalej jako: 'u.s.g.'), który stanowi, że każdy, czyj interes prawny...
: publicznoprawnego charakteru zaskarżonej uchwały oraz naruszeniu postanowieniami uchwały interesu prawnego wnoszącego skargę., Do uchwał organów gminy w sprawach z zakresu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100