Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Agencja Mienia Wojskowego X

I OSK 811/17 - Wyrok NSA z 2017-10-04

w rozumieniu art. 28 K.p.a., a tym samym nie jest legitymowany do żądania wszczęcia postępowania. Ustalenie, co do braku interesu prawnego A. S. organ wyprowadził...
o przydział lokalu mieszkalnego, jest błędne. Sąd przypomniał, że postępowanie dotyczy interesu prawnego określonego podmiotu wówczas, gdy rozstrzygnięcie w sprawie...

III SAB/Lu 26/22 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2022-09-07

Wojskowego w Warszawie i Lublinie na składane przez nią wnioski i odwołania w zakresie żądania nabycia lokalu/wykupu. Podniosła, że posiada interes prawny do lokalu...
przysługuje osobom zajmującym ten lokal mieszkalny na podstawie tytułu prawnego ustanowionego w drodze decyzji administracyjnej albo umowy najmu na czas nieoznaczony, zwanym...

III OSK 775/21 - Wyrok NSA z 2021-12-07

tej regulacji prawnej nie została zakończona ostatecznym rozstrzygnięciem. Za zastosowaniem w niniejszej sprawie bezpośrednio nowych przepisów prawa przemawiał ważny interes...
okolicznościach faktycznych i prawnych:, Decyzją z [...] listopada 2017 r., nr [...] , Prezes Agencji Mienia Wojskowego (dalej jako Prezes AMW), na podstawie art. 138 §...

III OSK 4111/21 - Wyrok NSA z 2021-10-13

interes strony organ pierwszej instancji odstąpił od złożonej propozycji przydziału lokalu mieszkalnego nr [...] położonego przy ul. [...] w G. o powierzchni użytkowej...
k.p.a. Podniósł, że zakaz reformationis in peius wyraża się w tym, że organ odwoławczy nie może pogorszyć sytuacji prawnej strony odwołującej się, określonej decyzją organu...

III OSK 1185/21 - Wyrok NSA z 2022-01-20

w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych:, Decyzją z [...] października 2017 r. Dyrektor Oddziału Regionalnego w Warszawie Agencji Mienia Wojskowego na podstawie art. 41...
pismem z 6 lutego 2017 r. wezwał skarżącego do opróżnienia zajmowanej bez tytułu prawnego kwatery w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania przedmiotowego wezwania...

III OSK 4575/21 - Wyrok NSA z 2021-11-05

ww. norm prawnych wspólnych dla służb mundurowych., Organ zaznaczył, że ważnym interesem publicznym, w tym interesem Państwa, jest bez wątpienia solidarność społeczna...
w celu pomocy w zabezpieczeniu potrzeb mieszkaniowych, jako podstawowych. Udzielenie pomocy w zabezpieczeniu tych potrzeb dwukrotnie, jest zaprzeczeniem interesu Państwa...

III OSK 4412/21 - Wyrok NSA z 2021-11-19

i prawnych:, Decyzją z [...] listopada 2019 r. Prezes Agencji Mienia Wojskowego, działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...
., Wielokrotne nowele ustawy o zakwaterowaniu powodowały zmianę nazw instytucji prawnych, w tym w szczególności nazw finansowych form realizacji prawa do zakwaterowania...

III OSK 403/21 - Wyrok NSA z 2021-09-28

. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania., Powyższe rozstrzygnięcie zostało podjęte na tle następującego stanu faktycznego i prawnego sprawy., Prezes Agencji...
mieszkaniowy, a potrzeby żołnierzy zawodowych w tym zakresie są zaspokojone. Organ podkreślił, że wydanie decyzji bez podstawy prawnej byłoby obarczone wadą obligującą organ...

III OSK 4648/21 - Wyrok NSA z 2021-12-09

pomocy uzasadniona jest interesem służby w formacjach mundurowych z uwagi na wymóg dyspozycyjności osób, które podjęły się takiej służby i mają obowiązek podporzadkowania...
1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych, a nie jakąkolwiek inną pomoc finansową na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, z jakiegokolwiek innego tytułu prawnego. Kierując...

I OSK 2940/16 - Wyrok NSA z 2018-11-08

zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Decyzją z [...] lutego 2016 r. Prezes Agencji Mienia Wojskowego, dalej jako 'Prezes AMW' utrzymał w mocy decyzję...
ust. 8 pkt 2 u.z.s.z. Powołana norma prawna daje właścicielowi lokalu mieszkalnego przyznanego żołnierzowi, prawo do czuwania nad sposobem korzystania przez uprawnionego...
1   Następne >   2