Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wr 531/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-18

strony przeciwnej, skarżący nie wykazał zaistniałego w dacie wnoszenia skargi naruszenia zaskarżoną uchwałą indywidualnego interesu prawnego lub uprawnienia. Stawiając...
., Podnosząc, że zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy...

II SA/Wr 469/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-04-22

interesu prawnego poprzez ograniczenie swobodnego korzystania z prawa własności nieruchomości na zasadzie art. 140 ustawy-Kodeks cywilny (dalej jako: k.c.') oraz art. 144...
miejscowego, co z kolei stanowi naruszenie przysługującego skarżącemu interesu prawnego poprzez ograniczenie swobodnego korzystania z prawa własności nieruchomości...

IV SA/Wr 737/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-06-18

meldunkowych są udostępniane: osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny (pkt 1), a także innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią...
żądanego adresu uzasadniając odmowę niewykazaniem przez wnioskodawcę posiadania interesu prawnego., Od powyższej decyzji wnioskodawca złożył odwołanie podnosząc...

II SA/Wr 191/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-08-04

- o oddalenie skargi w całości jako bezzasadnej. Uzasadniając wniosek o odrzucenie skargi organ wskazał, że strona nie wykazała interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały., Wojewódzki...
przed sądami administracyjnymi, zwanej dalej p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, jeżeli interes prawny lub uprawnienie wnoszącego skargę na uchwałę lub akt, o którym mowa w art. 3...

II SA/Wr 524/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-10-24

- o oddalenie skargi w całości jako bezzasadnej. Uzasadniając wniosek o odrzucenie skargi organ wskazał, że strona nie wykazała interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały...
., Pismem z dnia 28 września 2022 r. skarżący zostali wezwani do usunięcia braków formalnych skargi w terminie 7 dni poprzez: wykazanie naruszenia interesu prawnego...

II SA/Wr 632/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-11-18

. Uzasadniając wniosek o odrzucenie skargi organ wskazał, że strona nie wykazała interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały., W wykonaniu zarządzenia z dnia 8 września 2022 r...
. skarżący zostali wezwani do usunięcia braków formalnych skargi w terminie 7 dni poprzez: wykazanie naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia w imieniu własnym...

II SA/Wr 190/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-08-22

środowiska takich jak poziom wibracji, hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Skarżący podnieśli, że zaskarżona uchwała narusza ich interes prawny wynikający z art. 144 k.c...
- o oddalenie skargi w całości jako bezzasadnej. Uzasadniając wniosek o odrzucenie skargi organ wskazał, że skarżący nie wykazali interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały. Zdaniem...

IV SA/Wr 474/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-12-27

wnioskodawcy. Podał, że zaświadczenie jest mu niezbędne ze względu na jego interes prawny art. 217 § 2 pkt 2 k.p.a. wynikający z żądania takiego zaświadczenia...
w terminie 2 dni do wskazania konkretnej normy prawa materialnego, z której legitymując się swoim interesem prawnym wywodzi swoje racje., Odpowiadając na powyższe wezwanie...

II SA/Wr 355/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-04-10

są w odległości 4 m od granicy działki z drogą, przez co uniemożliwiają jej poszerzenie., Strona wskazała również, że zaskarżona uchwała narusza jej interes prawny...
strona przeciwna wniosła o jej oddalenie, gdyż skarżąca nie wykazała, aby zaskarżona uchwała naruszała jej interes prawny. Wniesienie skargi w trybie 101 ust. 1 ustawy...

II SA/Wr 307/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-03-29

o wydanie decyzji środowiskowej., W korespondencji drogą elektroniczną, dnia 26 kwietnia 2021 r. pracownik Starostwa poprosił o wskazanie szczegółowego interesu prawnego...
i podał go jako źródło jego interesu prawnego., Pismem nr [...] zatytułowanym Wezwanie do usunięcia braków, datowanym na 27 kwietnia 2021 r. Dyrektor Powiatowego Ośrodka...
1   Następne >   +2   +5   +10   100