Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Sz 591/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-03

. Świadczy to o istnieniu jego interesu prawnego w stwierdzeniu nieważności zaskarżonej decyzji. Powołując się na wyrok z dnia 3.04.2014 r., w sprawie sygn. akt I SA/Sz 302714...
Przedsiębiorstwo podniosło, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny nie miał wątpliwości co do istnienia interesu prawnego skarżącego Przedsiębiorstwa w zaskarżeniu wyniku...

II SA/Sz 343/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-05-23

o odmowie wydania odpisu skróconego aktu urodzenia, wskazując, że wnioskodawca nie wykazał interesu prawnego w wydaniu mu wnioskowanego aktu urodzenia., W ocenie organu...
prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji...

I SA/Sz 941/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-10-26

mu realizacji jego uprawnienia lub interesu prawnego, tj. nie wykazał naruszenia przez uchwałę interesu prawnego., Pismem z dnia 30 października 2014 r. organ wypowiedział...
się w zakresie naruszenia przez uchwałę interesu prawnego Skarżącego. W treści pisma organ wskazał, że Skarżący jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr [...] położonego...

II SA/Sz 218/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-05-13

istnienie interesu prawnego do uzyskania takiego dokumentu, wnioskodawca zaś istnienia interesu prawnego nie wykazał. Fakt toczącego się postępowania egzekucyjnego...
świadczy, według Starosty, o istnieniu interesu faktycznego, a nie prawnego. Spółka nie wskazała także przepisu prawa materialnego, z którego wynikałoby jej prawo do uzyskania...

II SA/Sz 429/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-06-23

. Dodatkowo, nieruchomość skarżącego znajduje się w bliskiej odległości od nieruchomości oznaczonych symbolem ZC., Zdaniem M. K, powyższe ustalenia naruszają jego interes prawny...
wiatrowych. W wyniku nieprawidłowego wykonywania przez organ gminy władztwa planistycznego został naruszony jego interes prawny wynikający z treści art. 61 ust. 2 i 3...

II SA/Sz 902/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-11-15

., W uzasadnieniu skargi skarżąca, po przytoczeniu stanowiska NSA zawartego w wyroku z dnia 26 sierpnia 2011 r. sygn. akt II OSK 1027/11, wskazała, że interesu prawnego...
prawa i obowiązki tejże wspólnoty (jej członków). Powyższe stanowi o istotnym naruszeniu trybu uchwalania studium, co zdaniem skarżącej, przesądza o jej interesie prawnym...

II SA/Sz 1135/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-03-05

wynika, iż osoba fizyczna lub -prawna nie będąca właścicielem nieruchomości, może uzyskać wypis z ewidencji gruntów i budynków wówczas, gdy wykaże istnienie interesu...
prawnego do uzyskania takiego dokumentu. Fakt toczącego się postępowania egzekucyjnego świadczy o istnieniu interesu faktycznego, a nie prawnego., Wnioskodawca nie wykazał...

II SA/Sz 1134/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-03-05

właścicielem nieruchomości, może uzyskać wypis z ewidencji gruntów i budynków wówczas, gdy wykaże istnienie interesu prawnego do uzyskania takiego dokumentu. Fakt toczącego...
się postępowania egzekucyjnego świadczy o istnieniu interesu faktycznego, a nie prawnego., Wnioskodawca nie wykazał, w ocenie organu, istnienia interesu prawnego...

II SA/Sz 220/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-05-13

, że osoba fizyczna lub prawna nie będąca właścicielem nieruchomości, może uzyskać wypis z ewidencji gruntów i budynków wówczas, gdy wykaże istnienie interesu prawnego...
do uzyskania takiego dokumentu, wnioskodawca zaś istnienia interesu prawnego nie wykazał. Fakt toczącego się postępowania egzekucyjnego świadczy, według Starosty...

II SA/Sz 481/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-11-18

wnioskodawców, ich interes prawny wynika z okoliczności, że są właścicielami nieruchomości sąsiedniej w stosunku do działki, która uległa podziałowi. Ponadto zabudowaną...
z dnia [...]r., wobec tego nie mogą być również stronami w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji podziałowej. Nie wykazali swojego interesu prawnego, co skutkuje odmową...
1   Następne >   +2   +5   +10   100