Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Rz 249/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-05-28

sprawie skarżący nie wykazali się interesem prawnym do zaskarżenia uchwały będącej przedmiotem skargi. Nie można wywodzić materialnoprawnego interesu podmiotu wyłącznie...
, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej...

I SA/Rz 719/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-12-14

kosztów postępowania., Uzasadniając interes prawny w zaskarżeniu przedmiotowej uchwały skarżący wskazał, że zaskarżona uchwała podjęta została wadliwie...
., dalej jako: 'p.p.s.a.'), sąd odrzuca skargę, jeżeli interes prawny lub uprawnienie wnoszącego skargę na uchwałę lub akt, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6 p.p.s.a....

II SA/Rz 1612/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-04-25

postępowaniu administracyjnym. Stosownie do art. 28 K.p.a. stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu...
na swój interes prawny lub obowiązek. Osoba, która składała wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji musi wykazać swój interes prawny w sprawie stwierdzenia...

II SA/Rz 281/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-06-27

własnego i konkretnego interesu prawnego, gdyż ani w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, ani w skardze nie wykazała naruszenia jakichkolwiek swoich uprawnień lub interesu...
sposób jej interes prawny lub uprawnienie, poprzez łamanie prawa przez J. B. oraz uszczuplanie budżetu miasta wskutek pobierania podwójnych diet...

II SA/Rz 1744/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-02-23

. jest '[...], działającym w interesie prawnym'. W toku postepowania Skarżący wykazywał, że akt urodzenia W. S. wymaga sprostowania i uzupełnienia o brakujące dane na podstawie akt...
cywilnego wskazanych w art. 45 PASC, a także nie legitymuje się interesem prawnym w uzyskaniu aktu zgonu W. S., Kierownik USC wskazał, że A. S. w piśmie z dnia 14...

II SA/Rz 679/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-12-08

to istniało już w dacie wejścia w życie ustawy o samorządzie gminnym. W kwestii interesu prawnego B. A., który miał zostać naruszony uchwałą wyjaśniono, że jest on członkiem...
, że uchwała narusza jego interes prawny, a zatem nie jest podmiotem legitymowanym do jej wniesienia. Źródłem interesu prawnego nie jest bowiem sam fakt przynależności...

II SA/Rz 1137/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-02-13

, że J.C., na którego wniosek z dnia [...] stycznia 2012r., który wpłynął do organu w dniu [...] stycznia 2012r., zostało wszczęte postępowanie, nie ma interesu prawnego...
, który wykaże, że decyzja organu pierwszej instancji dotyczy jego interesu prawnego lub obowiązku prawnego. Prawo to nie służy natomiast podmiotom, które nie spełniają...

II SA/Rz 519/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-09-14

według norm przepisanych., Naruszenie przez Sejmik Województwa Podkarpackiego interesu prawnego Stowarzyszenia powodują następujące postanowienia uchwały:, str. 106 WPGO...
interes prawny w tym, by nie dopuścić do, w jego ocenie nieuprawnionego i niezgodnego z prawem zwiększenia mocy przerobowych instalacji [...]. Celem statutowym...

II SA/Rz 50/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-05-17

. L. w zakresie wpisania następujących danych: data i miejsce urodzenia ojca, data i miejsce urodzenia matki. Skarżący wywiódł interes prawny w uzupełnieniu...
: 'p.a.s.c.'). Kierownik USC uznając, że wskazany przez skarżącego przepis nie stanowi interesu prawnego do uzupełnienia aktu urodzenia, wezwał skarżącego do jego wykazania...

II SA/Rz 812/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-03

Polskiej. Uzasadniając ww. zarzuty przedstawiono argumentację zbieżną do treści wezwania do usunięcia naruszenia prawa. W kwestii natomiast naruszenia interesu prawnego...
dalej w skrócie u.s.g., każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostało naruszone uchwałą podjętą przez organy gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100