Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Lu 404/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-12-15

napowietrzania miasta., Ponadto w ocenie skarżącej kwestionowana uchwała narusza interes prawny każdego skarżącego mieszkańca L.: (1) który jako członek wspólnoty...
. wniosła o jej oddalenie., W uzasadnieniu organ podniósł w pierwszej kolejności, że zaskarżona uchwała nie narusza interesu prawnego skarżącej., Okoliczność, że zapisy...

III SA/Lu 55/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-05-13

pełnomocnika strony skarżącej do wykazania interesu prawnego do zaskarżenia wskazanej wyżej uchwały, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono w dniu...
ustawodawca przyznał uprawnienie do wniesienia skargi do sądu administracyjnego dwóm kategoriom podmiotów, to jest: każdemu kto ma w tym interes prawny oraz w sprawach...

II SA/Lu 506/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-12-30

przez pozbawienie tzw. Górek Czechowskich funkcji napowietrzania miasta., Ponadto w ocenie skarżącej kwestionowana uchwała narusza interes prawny każdego skarżącego mieszkańca...
uchwała nie narusza interesu prawnego skarżącej., Okoliczność, że zapisy studium przewidują inne przeznaczenie terenu niż oczekiwałaby tego skarżąca, nie oznacza, że uchwała...

III SA/Lu 516/21 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-09-22

. Skarżąca wskazała, że posiada interes prawny do złożenia skargi, gdyż złożyła ofertę w związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora szkoły i w tym konkursie...
. W ocenie Prezydenta Miasta na podstawie z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządnie gminnym, do wniesienia skargi legitymuje wyłącznie fakt naruszenia interesu prawnego...

III SA/Lu 689/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-06

jego interes prawny jako członka wspólnoty samorządowej. W ocenie skarżącego, jako radny Rady Powiatu w J. L. był uprawniony do współdecydowania w kwestii objętej zaskarżoną...
Zarząd Powiatu w J. L. reprezentowany przez Starostę wniósł o oddalenie skargi z uwagi na brak interesu prawnego M. G. w zaskarżeniu uchwały Zarząd Powiatu w J. L...

II SA/Lu 121/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-04-10

Interes prawny, o którym mowa w art. 101 ust. 1 u.s.g., czy też ściślej rzecz biorąc negatywny związek między sferą indywidualnych praw i obowiązków skarżącego...
podkreśla się, że interes prawny do wniesienia skargi na uchwałę musi być aktualny, przy czym dość często zastrzeżenie to odnosi się jedynie do chwili wejścia aktu w życie...

II SA/Lu 475/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-09-30

umorzyło uznając, że wnoszący odwołanie członkowie spółdzielni nie mają interesu prawnego do występowanie w sprawie podziału nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym...
jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. O tym zatem...

III SA/Lu 1061/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-12-09

ustawą o działalności leczniczej stażu pracy na stanowiskach kierowniczych., Skarżąca interes prawny w zaskarżeniu uchwały nr [...] wywiodła z faktu, iż pełniąca obowiązki...
o odrzucenie skargi, ewentualnie o jej oddalenie., W uzasadnieniu organ podniósł, że skarżąca nie ma interesu prawnego we wniesieniu skargi, jak również żadne...

III SA/Lu 410/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-11-17

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z póź. zm.) zgodnie z którym, każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą...
., Jak wynika z powyższego przepisu ze skargą może wystąpić podmiot, który wykaże związek między chronionym przez przepisy prawa materialnego interesem prawnym a skarżonym...

II SA/Lu 1330/02 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-02-26

interesu prawnego w rozumieniu art. 28 kpa. Nie przedstawiły one także żadnych dowodów na to, iż inwestycja można oddziaływać na ich nieruchomości, co w związku z raportem...
przestrzennego oraz skutki w zakresie ochrony przyrody i szpecenia. Interes prawny uzasadniają tym, że działka M.G. znajduje się w odległości 3-4 m. od granicy budowanej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100