Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 367/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-05-18

pod nazwą 'A' s. c. w T. wezwali Radę Miasta Trzebini do usunięcia naruszenia interesu prawnego wywołanych przedmiotową uchwałą., Skargą z dnia 11 lutego 2009 r. (data...
oddziaływanie obiektu na środowisko i przeciwdziałać ewentualnym awariom., Strona skarżąca upatruje naruszenia interesu prawnego w niezgodnym z prawem ograniczeniu prawa własności...

II SA/Kr 492/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-05-18

Powiatowego w M., dnia [...] kwietnia 2006 r.)., Skarżący wskazał, iż kwestionowana uchwała narusza jego interes prawny, a naruszenie polega na tym, że w sposób sprzeczny...
planu., Organ odniósł się także do twierdzeń skargi o naruszeniu przedmiotową uchwała interesu prawnego skarżącego. Organ podniósł, iż planowanie przestrzenne z reguły...

II SA/Kr 243/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-07-17

prawa mieszkańców wsi uznane i respektowane na przestrzeni lat. Wykazując naruszenie swego interesu prawnego w rozumieniu art. 101 ust. 1 u.s.g. skarżący podnieśli...
w skład Z. w sposób oczywisty narusza interesy prawne skarżących w postaci poruszania się drogami stanowiącymi własność komunalną. T. M., jeszcze przed wydzierżawieniem...

II SA/Kr 553/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-13

, że istnienie interesu prawnego po stronie skarżącego w niniejszej sprawie wynika z prawa cywilnego, bowiem jako właściciel działki leżącej na terenie objętym miejscowym planem...
zagospodarowania przestrzennego ma interes prawny we wszystkich sprawach dotyczących tej własności., W ocenie skarżącego przeznaczenie jego działki de facto wyłącznie...

II SA/Kr 265/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-09-08

wykluczenie zabudowy, co spowodowało naruszenie interesu prawnego skarżącego., Skarżący w kwestii naruszenia procedury uchwalania kwestionowanej uchwały sformułował następujące...
wniosła o jej oddalenie z powodu niewykazania przez skarżącego naruszenia jego interesu prawnego ewentualnie o jej oddalenie wobec bezzasadności skargi., Co do zarzutów...

II SA/Kr 115/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-03-01

naruszają interes prawny skarżącego., W odpowiedzi na przedmiotową skargę organ planistyczny wniósł o jej oddalenie., Organ podniósł, iż bezzasadne jest twierdzenie...
prawnym lub uprawnieniem, ale jednoczesnym naruszeniem tego interesu lub uprawnienia. Naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia wnoszącego skargę na uchwalę organu...

II SA/Kr 866/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-03

jako 'interes prawny' w rozumieniu art. 28 k.p.a. Pojęcie interesu prawnego ma charakter materialnoprawny, tzn. że musi wynikać z przepisów prawa materialnego, czyli normy...
, na której realizowana jest inwestycja, będzie miał automatycznie status strony postępowania w sprawie tej inwestycji. Właściciel sąsiedniej nieruchomości może mieć interes prawny...

III SA/Kr 121/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-06-27

z dnia 7 kwietnia 2006r. organ I instancji wezwał wnioskodawcę o usunięcie braków formalnych wniosku poprzez wykazanie - zgodnie z art.83 ust.2 ustawy - interesu prawnego...
nieodzownym jest odpis aktu zgonu. Powyższe okoliczności stanowią wykazanie interesu prawnego w świetle przepisu art.83 ust.2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Nadto...

II SA/Kr 1339/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-21

nie jest wystarczającym powodem uznania, że Studium to naruszyło interes prawny takiej osoby. Studium, w przeciwieństwie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...
zakwalifikowało wszystkie ww. działki skarżącej do obszaru OS1. Sąd nie dostrzegł naruszenia postanowieniami Studium interesu prawnego skarżącej. Studium to ani nie wprowadziło zakazu...

III SA/Kr 117/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-04-25

. wezwano skarżącą do uzupełnienia w wyznaczonym terminie wniesionego wniosku poprzez wykazanie interesu prawnego uprawniającego do uzyskania wnioskowanych danych., W odpowiedzi...
, jak również w celu złożenia pozwu do Sądu, a interes prawny w uzyskaniu tych danych wynika z art. 144 oraz art. 24 k.c. w zakresie powództwa o ochronę dóbr osobistych. Wyjaśniła...
1   Następne >   +2   +5   +10   100