Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Go 645/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-10-24

interes prawny w zakresie udostępnienia danych o poprzednich adresach zameldowania na pobyt stały i czasowy M.C.. Ocenę wykazania interesu prawnego w zakresie pozostałych...
dowodów. Wnioskodawca ponownie wskazał, że swój interes prawny wywodzi z przysługującego mu prawa do wystąpienia do sądu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych rodzicach...

II SA/Go 523/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-09-19

[...] lutego 2013 r. P.M. wezwał Radę Gminy do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie powołanej na wstępie uchwały jako niezgodnej z prawem i naruszającej interes prawny...
gminy i prywatnego interesu radnego, powiązanego z zatrudniającą go spółką węzłem prawnym stosunku pracy, co czyni niedopuszczalnym czynny udział radnego w pracach...

II SA/Go 365/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-09-23

poinformował, że interes prawny w uzyskaniu żądanej informacji wynika z zawartej pomiędzy wnioskodawcą, a M.B. umowy najmu, z której M.B. nie wywiązał się. Ponadto wskazał...
, że interes prawny wynika z art. 126 kpc, który określa wymogi pisma procesowego i nakazuje oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresu stron., Decyzją z dnia...

II SA/Go 367/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-09-23

r. wezwał pełnomocnika wnioskodawczyni do wykazania interesu prawnego w pozyskaniu wnioskowanych danych, a w szczególności do wskazania podstawy prawnej...
prawnego w ich uzyskaniu, podkreślając, iż interes prawny powinien być sprawdzalny obiektywnie, indywidualny, konkretny, a także aktualny. Ciężar wykazania istnienia...

II SA/Go 966/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-01-25

, który ogranicza prawo własności, a zatem narusza interes prawny właściciela nieruchomości oraz, - sprzeczność ustaleń organu z zebranym w sprawie materiałem dowodowym polegającą...
zagospodarowania przestrzennego jest ze swej istoty aktem, który ogranicza prawo własności, a zatem narusza interes prawny właściciela nieruchomości w rozumieniu art. 101 ust. 1...

II SA/Go 649/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-05-13

, zakończonego wydaniem kwestionowanej decyzji, lecz także każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczyć mogą skutki stwierdzenia nieważności decyzji). Zdaniem...
. organu, toczącego się przed Kolegium (art. 149 § 3 w związku z art. 28 kpa)., Kolegium wskazało, że zgodnie z art. 28 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego...

II SA/Go 760/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-12-14

do usunięcia naruszenia interesu prawnego powyższą uchwałą, poprzez zmianę § 2 ust. 1 pkt a. Wzywający wskazał, iż uchwała przeznaczając tereny objęte projektem planu miejscowego...
jedynie na cele zabudowy mieszkaniowej lub letniskowej, zupełnie pomija interesy prawne właścicieli nieruchomości, którzy korzystają ze swoich nieruchomości także w inny...

II SA/Go 858/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-01-14

inwestycji, prowadząc tym samym do ograniczenia możliwości korzystania z przedmiotu ich własności, choćby przez zacienienie., Wnioskodawcy wywiedli swój interes prawny...
z regulującego istotę prawa własności art. 140 Kodeksu cywilnego. Ich zdaniem interes prawny właściciela nieruchomości może zostać naruszony przez prace budowlane...

II SA/Go 763/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-12-02

uchwały Rady Miasta Nr XLIII/580/09 z dnia [...] marca 2009 r. w zakresie objętym skargą, tj. co do § 12 pkt 8 lit. c) uchwały., Interes prawny strony skarżącej ma zdaniem...
wskazanych wyżej norm prawnych stanowiło równocześnie naruszenie interesu prawnego skarżącej Spółki. Wolność gospodarcza jest publicznym prawem podmiotowym o charakterze...

II SA/Go 761/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-11-24

się nie tylko interesem prawnym lub uprawnieniem, ale także naruszeniem tego interesu lub uprawnienia, a skoro tak, to zaskarżona uchwała mogłaby być wyeliminowana z obrotu...
prawnego, jeżeli wraz z naruszeniem interesu prawnego skarżącej doszłoby do naruszenia norm prawa materialnego czy procesowego. Sąd uznał, że w niniejszej sprawie skarżąca...
1   Następne >   +2   +5   +10   100