Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Gl 389/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-07-21

Miasta B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie utworzenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej., W uzasadnieniu skargi skarżący swój interes prawny uzasadnił m.in. oskarżeniem...
tego przepisu legitymacja do wniesienia skargi na plan miejscowy do sądu administracyjnego przysługuje nie temu, kto ma w tym interes prawny, ale temu, czyj interes...

III SA/Gl 393/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-01-27

., w tym zarządzenie Prezydenta Miasta B. z dnia [...] r. nr [...] w sprawie zmiany statutu Zakładu [...]., W uzasadnieniu skargi skarżący swój interes prawny uzasadnił m.in....
definicję interesu prawnego określił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 października 2017 r., sygn. akt II OSK 2559/16, stwierdzając, iż '(...) W świetle...

III SA/Gl 394/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-01-27

., W uzasadnieniu skargi skarżący swój interes prawny uzasadnił m.in. oskarżeniem go o popełnienie czynu zabronionego objętego dyspozycją art. 222 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r...
ten zakład jak i kolejne akty regulujące jego status, w tym zaskarżona uchwała ., Zaakcentował, że kompleksową definicję interesu prawnego określił Naczelny Sąd...

III SA/Gl 392/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-03-02

nie temu, kto ma w tym interes prawny, ale temu, czyj interes prawny został naruszony zaskarżonym rozstrzygnięciem, przy czym, jak przyjęto w orzecznictwie, naruszenie interesu...
organu, która w jego ocenie, sprowadza się do twierdzenia, że interes nie przysługuje skarżącemu ze względu na brak ostatecznie ukształtowanej sytuacji prawnej, czyli wydania...

III SA/Gl 391/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-01-27

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej., W uzasadnieniu skargi skarżący swój interes prawny uzasadnił m.in. oskarżeniem...
tego przepisu legitymacja do wniesienia skargi na plan miejscowy do sądu administracyjnego przysługuje nie temu, kto ma w tym interes prawny, ale temu, czyj interes prawny...

III SA/Gl 390/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-01-27

[...] r. w przedmiocie statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej., W uzasadnieniu skargi skarżący swój interes prawny uzasadnił m.in. oskarżeniem go o popełnienie czynu...
legitymacja do wniesienia skargi na plan miejscowy do sądu administracyjnego przysługuje nie temu, kto ma w tym interes prawny, ale temu, czyj interes prawny został naruszony...

II SA/Gl 1089/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-07

ust. 4 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i podniósł, że strona winna wykazać interes prawny w domaganiu się udostępnienia wnioskowanych dokumentów. W ocenie organu...
strona takiego interesu prawnego nie wykazała, a jedynie występowanie interesu faktycznego. Odwoływanie się do treści art. 23 Kodeksu cywilnego nie jest zdaniem wskazanego...

III SA/Gl 841/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-03-02

w Zawierciu., W uzasadnieniu skargi skarżący swój interes prawny uzasadnił treścią art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz...
w postępowaniu dotyczącym jego interesu prawnego, co naruszyło jego prawo do procesu administracyjnego wynikającego z art. 2 Konstytucji RP oraz uprawnienia do zaskarżenia...

II SA/Gl 525/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-07

jej interesu prawnego wynikającego z faktu posiadania nieruchomości położonej bezpośrednio przy tej drodze. Zdaniem skarżącej zmiana statusu drogi z dojazdowej na lokalną...
do niej nieruchomości., W odpowiedzi na skargę Rada Miasta Rybnika wniosła o jej odrzucenie z uwagi na nie wykazanie przez skarżącą interesu prawnego do zaskarżenia...

II SA/Gl 1031/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-01-13

swój interes prawny. To samo dotyczy sytuacji, kiedy przedmiotem wniosku są informacje, które w prosty sposób pozwolą na uzyskanie danych osobowych. Numer księgi wieczystej...
ewidencji (a takimi zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne są numery ksiąg wieczystych) wydawane są na wniosek bez badania interesu prawnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100