Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Gd 638/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-07-23

jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.) - dalej w skrócie jako: 'p.p.s.a.' uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator...
, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób...

I SA/Gd 753/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-10-05

z 2020 r., poz. 1325 ze zm., zwanej dalej' 'O.p.'), jest brak interesu prawnego ubiegającego się o wydanie zaświadczenia., W zażaleniu na to postanowienie M. P. wniósł...
się, jeżeli: 1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa; 2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny...

II SA/Gd 462/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-03-12

skumulowanego oddziaływania na środowisko, jak również, aby zawęzić krąg osób mających interes prawny do występowania na prawach strony., W skardze do Wojewódzkiego Sądu...
interesu prawnego osób, które udzieliły pełnomocnictwa stowarzyszeniu dla szeregu uchwał, w odniesieniu do uchwały zaskarżonej skarżący powołuje się na interes prawny...

II SA/Gd 729/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-04

i przeprowadzenie jej przez działkę [...]., Wzywający wskazali, że uwagi te odnoszą się do ich interesu prawnego:, - działek o nr [...]-[...], które stanowią ich własność...
[...]-[...]., Jak podali wzywający wszystkie uwagi zostały wyczerpująco uzasadnione i udokumentowane, lecz nie zostały uwzględnione w uchwale, co narusza ich interes prawny. Ponadto...

II SA/Gd 781/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-09-30

przestrzennego naruszającego indywidualny interes prawny wnioskującej. W odpowiedzi na to pismo, Wójt Gminy wskazał, że wezwanie to nie może otrzymać właściwego biegu z uwagi...
roku o samorządzie gminnym, nie przewiduje procedury wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa, wobec czego osoba, której interes prawny lub uprawnienie zostało naruszone, powinna...

III SA/Gd 299/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-07-04

interes prawny w zaskarżeniu wyżej wskazanej uchwały., J. C. wskazała ponadto, że w podstawie prawnej kwestionowanej uchwały organ powołał jedynie art. 18 ust. 1 ustawy...
Rada Miasta wniosła o jej odrzucenie, względnie oddalenie., Uzasadniając wniosek o odrzucenie skargi Rada wskazała, że skarżąca nie ma interesu prawnego warunkującego...

II SA/Gd 550/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-29

postępowania zakończonego wskazanym orzeczeniem. Podnieśli, że jako współwłaściciele nieruchomości sąsiadującej z terenem objętym inwestycją posiadają interes prawny...
administracyjnego, z zastrzeżeniem przepisów tej ustawy. Stosownie do art. 28 k.p.a. stroną postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego...

II SA/Gd 31/22 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-07-06

określonych art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Sąd winien odrzucić skargę. Przy czym zastosowanie w tym przepisie konstrukcji interesu prawnego, znajdującego umocowanie...
w prawie materialnym, jest analogiczne do konstrukcji interesu prawnego przyjętego w art. 28 k.p.a. i stwarza podstawę do sprecyzowania cech (właściwości) tego interesu...

II SA/Gd 13/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-03-16

prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów...
. Legitymację czynną do wniesienia skargi posiada generalnie każdy, kto ma interes prawny w zaskarżeniu określonego aktu, czynności, czy też bezczynności organu administracji...

II SA/Gd 112/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-04-16

k.p.a., stwierdziło niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W uzasadnieniu Kolegium wyjaśniło, że podmiotem mającym interes prawny, a więc stronami...
w przedmiocie decyzji ostatecznej organu tej jednostki, jeżeli postępowanie to dotyczy jej interesu prawnego i zostało wszczęte z inicjatywy legitymowanego podmiotu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100