Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bd 515/20 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2020-08-03

prawnego bądź określenia naruszenia prawa., W piśmie z dnia [...] czerwca 2020 r. skarżące stowarzyszenie na wezwanie Sądu w kwestii posiadania interesu prawnego...
do zaskarżenia uchwały wyjaśniło, że ma interes prawny w sprawie albowiem opiniowało i ma możliwość bycia jednym z wykonawców zaskarżonego dokumentu. Ponadto ze względu...

II SA/Bd 593/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-03-27

w odpowiedzi na powyższy wniosek podniósł, że dochodzenie wierzytelności nie stanowi interesu prawnego wnioskodawcy a interes faktyczny w rozumieniu przepisów ogólnego...
informacji dotyczącej numeru księgi wieczystej wraz z podtrzymaniem wniosku o wydanie wypisu z rejestru gruntów i budynków. Jak wskazano we wniosku, jako interes prawny wskazane...

II SA/Bd 1252/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-05-10

wniosku poprzez potwierdzenie woli żądania wydania wypisu z rejestru gruntów i budynków bez danych osobowych, bądź uzupełnienie wniosku poprzez wskazanie interesu prawnego...
art. 24 ust. 2 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne i nie wymaga wykazania interesu prawnego. Wskazał również, iż wnioskodawca ma prawo żądania udzielenia...

II SA/Bd 756/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-12-05

wieczystym [...] Spółdzielni Mieszkaniowej w [...]. Organ uznał, że skarżąca nie ma interesu prawnego w złożeniu wniosku, natomiast skarżąca wywodziła swój interes...
własnościowe prawo do lokalu., Zdaniem organu skarżąca legitymuje się wyłącznie interesem faktycznym, natomiast interes prawny dotyczy sfery prawnej podmiotu, znajdując...

II SA/Bd 1458/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-02-25

jego interes prawny, a zatem nie jest podmiotem legitymowanym do jej wniesienia. Źródłem interesu prawnego nie jest bowiem sam fakt przynależności do społeczności...
sprecyzowania naruszenia interesu prawnego wyjaśnił, że uchwała narusza jego prawo jako członka lokalnej wspólnoty samorządowej i mieszkańca sołectwa wsi., Wojewódzki Sąd...

II SA/Bd 849/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-02-13

oraz statut i wywiedziono, że Fundacja ma interes prawny wynikający z celów statutowych. Pismem z [...] stycznia 2017r. organ I instancji wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia...
wniosku przez wykazanie interesu prawnego do uzyskania wnioskowanych danych. W odpowiedzi Fundacja wskazała między innymi, że nieruchomości te są składnikami masy...

II SA/Bd 573/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-12-03

interes prawny. Tereny na których zlokalizowane są powyższe obiekty przylega bezpośrednio do przyjętego m.p.z.p. Tereny te mają duży wpływ na środowisko. Dodali...
, gdyż nie wykazały istnienia naruszenia swojego interesu prawnego., Organ na poparcie zajętego stanowiska przywołał poglądy doktryny oraz szereg orzecznictwa sądów...

II SA/Bd 1438/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-03-19

posiada interes prawny do wniesienia skargi. NSA podkreślił, że skarżący swój interes prawny wywodzi z umowy dzierżawy zawartej w dniu 7 grudnia 2011 r. wobec tego sąd...
pierwszej instancji powinien - przed wydaniem postanowienia z dnia 9 lipca 2012 r. o odrzuceniu skargi - dokonać ustaleń, czy skarżący jako dzierżawca posiada interes prawny...

II SA/Bd 219/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-07-06

. wezwano skarżącą do wskazania, w terminie 7 dni, do wykazania indywidualnego interesu prawnego w sprawie zakończonej zaskarżona decyzją, pod rygorem uznania, że skarżąca...
nie posiada interesu prawnego w sprawie., Skarżąca w zakreślonym terminie nie udzieliła odpowiedzi na wezwanie Sądu., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje...

II SA/Bd 762/20 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2020-09-15

. o samorządzie gminnym poprzez jego niezastosowanie., Pełnomocnik skarżącej wyjaśnił, że interes prawny skarżącej do zaskarżenia przedmiotowej uchwały wynika z okoliczności...
, że jej syn uczęszcza do Punktu Przedszkolnego '[...]' prowadzonego w tym samym budynku. Ponadto interes prawny skarżącej wynika również z jej obowiązków związanych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100