Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bk 14/24 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2024-02-29

2013 r., Postanowieniem z 10 lipca 2023 r. Prezydent Miasta odmówił wszczęcia postępowania na podstawie art. 61a § 1 k.p.a. z uwagi na brak interesu prawnego skarżącej...
, że należy pogłębić zbadanie interesu prawnego skarżącej, w szczególności rozważyć jej prawo do dysponowania nieruchomością lokalową oraz położenie tej nieruchomości...

II SA/Bk 296/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-06-21

o nr [...] w obrębie nr [...]. Wnioskodawca w uzasadnieniu wniosku wskazał, że posiada interes prawny wynikający z tego, iż jest stroną w postępowaniu dotyczącym zwrotu...
interes faktyczny w uzyskaniu dostępu do danych osobowych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Jednak nie jest to interes prawny i nie może być traktowany...

II SA/Bk 740/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-12-15

- co nie wyklucza udziału innych podmiotów, pod warunkiem wykazania przez nich swego indywidualnego interesu prawnego w rozumieniu art. 28 k.p.a. Zatem inny, niż inwestor podmiot...
ze względu na jego własny, indywidualny i konkretny, nie ewentualny, interes prawny. Przykładem może być właściciel nieruchomości położonej w zasięgu negatywnego odziaływania...

II SA/Bk 762/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-06-18

odcinek łączący sieć kanalizacyjną z nieruchomością podlegającą podłączeniu. W sytuacji zaś przyjęcia przez sąd, że Spółka ma interes prawny we wniesieniu skargi, Kolegium...
o dopuszczenie dowodu z umowy o zaopatrzenie wody i odprowadzenie ścieków z dnia [...] maja 2003 r. oraz z pisma [...] listopada 2017 r. - na okoliczność interesu prawnego...

II SA/Bk 28/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-03-12

. i podanie numerów ksiąg wieczystych, bądź numerów zbioru dokumentów dla ustalonych nieruchomości., W wyniku zobowiązania przez organ do wykazania interesu prawnego, w uzyskaniu...
wypisu z ewidencji gruntów, spółka 'W.' wskazała, że posiada interes prawny, rozumiany jako prawo podmiotowe wierzyciela do egzekwowania świadczenia, podkreślając...

II SA/Bk 343/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-09-17

musiał wykazać interes prawny - art. 24 ust. 3 prawa geodezyjnego i kartograficznego. W przedmiotowej sprawie interes ten nie został wykazany. Zdaniem organu ani zamiar...
z jej właścicielem wypisem z rejestru gruntów dotyczącym tej nieruchomości. Samo przekonanie strony, że posiada interes prawny w określonym żądaniu jest niewystarczające...

II SA/Bk 380/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-08-20

publiczne, nie zaś wewnętrzne., Ponadto skarżący podnieśli, że mają interes prawny w kwestionowaniu przeznaczenia ww. działek, gdyż są właścicielami spornych nieruchomości...
, że skarżący nie wykazali interesu prawnego zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wskazał, że ograniczenia, które mogą pojawiać...

II SA/Bk 354/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-07-29

[...] czerwca 2013 r. Burmistrz W. wznowił postępowanie w sprawie. Następnie zobowiązał wnioskodawców do wykazania interesu prawnego. Nie stwierdzając wystąpienia interesu...
swoją decyzję tym, że jeśli okaże się. iż rzeczywiście wnioskodawcy nie legitymują się interesem prawnym w sprawie zakończonej decyzją podziałową to organ I instancji...

II SA/Bk 762/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-01-09

miałby przebiegać odcinek łączący sieć kanalizacyjną z nieruchomością podlegającą podłączeniu. W sytuacji zaś przyjęcia przez sąd, że Spółka ma interes prawny we wniesieniu...
interesu prawnego skarżącego. Wskazał, że interes prawny Spółki wynika z niedopuszczalności sytuacji jaka ma miejsce, tj. odprowadzania ścieków do kanalizacji deszczowej...

II SA/Bk 31/24 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2024-02-22

się na interes prawny w dostępie do danych objętych wnioskiem, wynikający z art. 3051 i art. 3052 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm...
interesu prawnego, informując jednocześnie, że powołane przez Spółkę przepisy prawa nie stanowią podstawy do wydania żądanej dokumentacji. Pismo to doręczono Spółce dnia 1...
1   Następne >   +2   +5   +10   100