Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Łd 341/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-06-13

postępowania zakończonego w pierwszej instancji, mającej interes prawny w sprawie. Organ odwoławczy wskazał, iż na gruncie art. 28 K.p.a. stroną postępowania...
jest tylko ten podmiot, który swój interes prawny wywodzi z konkretnej normy prawa materialnego. Cechą strony w rozumieniu tego przepisu jest to, że jest ona podmiotem własnych praw...

II SA/Łd 383/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-01-27

prawnym lub uprawnieniem, ale także naruszeniem tego interesu lub uprawnienia. Organ wskazał również, cytując orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 4 listopada 2003 r...
, że w konkretnym wypadku istnieje związek pomiędzy jego własną prawnie gwarantowaną sytuacją a zaskarżoną uchwałą która to narusza jego interes prawny., Podniesiono...

II SA/Łd 292/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-11-09

postępowania sądowego., W uzasadnieniu skargi strona powtórzyła stan faktyczny towarzyszący podjęciu uchwały. Wskazując na swój interes prawny w zaskarżeniu wymienionego aktu...
interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały w sprawie studium wskazała, iż od 2008 roku występuje o wydanie dla działki 192/2 decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji...

III SA/Łd 1093/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-03-11

narusza interes prawny Z. R. gdyż organ prowadzący szkołę zobowiązany jest powierzyć stanowisko dyrektora szkoły kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu przez powołaną...
o jej odrzucenie gdyż Z. R. jest radnym Gminy [...] a ponadto nie wykazał on aby zaskarżone zarządzenie naruszało jego interes prawny. Ewentualnie organ wnosił o oddalenie...

III SA/Łd 389/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-10

opłat., Organ I instancji powziął wątpliwość co do istnienia, po stronie wnioskodawcy, interesu prawnego w uzyskaniu odpisów ww. aktów stanu cywilnego, wobec czego pismem...
. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ł. wydał wnioskodawcy żądane akty zgonu ww. osób, a także wezwał do wykazania posiadania interesu prawnego w uzyskaniu aktu urodzenia M.P. (tj...

II SA/Łd 65/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-24

uznał za bezpodstawne twierdzenie wnioskodawcy, wedle którego posiada interes prawny związany z wydaniem kwestionowanej decyzji, ponieważ jest właścicielem działek...
i produkcję warzyw) nie może stanowić, zdaniem organu, podstawy do uznania, że przysługuje mu interes prawny do wniesienia żądania stwierdzenia nieważności decyzji. Ocena...

III SA/Łd 664/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-09-22

ustawy o samorządzie gminnym, wezwali Radę Gminy Maków do 'usunięcia naruszenia ich interesu prawnego oraz przysługujących im uprawnień' w związku z przyjęciem spornej...
stwierdził, że nie doszło do jakiegokolwiek naruszenia interesu prawnego, czy uprawnień mieszkańców Gminy w związku z przyjętą uchwałą w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej...

II SA/Łd 235/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-09-14

obecnie obowiązującego art. 104 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. Nr 163, poz. 981), co narusza jej interes prawny i w konsekwencji ogranicza jej dochodzenie swoich praw...
zagospodarowania przestrzennego., Dalej skarżąca wyjaśniła, że zaskarżona uchwała narusza jej interes prawny, bowiem z tekstu zmiany Studium zniknął zapis który obowiązywał...

II SA/Łd 534/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-10-19

faktycznego i prawnego sprawy mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli;, - art. 7 i 75 k.p.a. przez ich niezastosowanie polegające na braku...
gruntów oraz o wskazanie położenia na mapie ewidencyjnej w stosunku do terenu inwestycji., W odpowiedzi pełnomocnik Spółki wskazał, że interes prawny w postępowaniu o wydanie...

I SA/Łd 141/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-04-18

. 133 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa poprzez jego błędną wykładnię i w konsekwencji uznanie, że M.S. nie posiada interesu prawnego, a tym samym nie posiada legitymacji...
w postępowaniu podatkowym jest tylko ten podmiot, którego własny interes prawny (uprawnienie, obowiązek) podlega konkretyzacji w postępowaniu podatkowym. Do przyjęcia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100