Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

T 35/96 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-10-23

1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym /t.j. Dz.U. 1991 nr 109 poz. 470 ze zm./. Raz jeszcze trzeba podkreślić, że znamienny dla tej grupy podmiotów interes prawny...
, co oznacza, że wniosek tych podmiotów musi być bezpośrednio związany z interesem prawnym danej organizacji lub z interesem prawnym członków tej organizacji...

T 35/96 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-09-24

z interesem prawnym danej organizacji jako takiej lub z interesem prawnym członków tej organizacji, do którego reprezentowania dana organizacja jest powołana. Tego rodzaju...
dotyczą interesu prawnego wszystkich obywateli lub grup o wiele szerszych niż te, które dana organizacja reprezentuje. Taka ścisła interpretacja art. 23 ust. 1 ustawy o TK...

W 7/92 - Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 1992-11-18

kryterium podmiotowego. Przestępstwa te mają być popełnione na szkodę Skarbu Państwa, a więc skierowane przeciwko prawne chronionym interesom tego podmiotu., W związku...
takie działania, które prowadzą bezpośrednio do uszczerbku w interesach majątkowych państwowej osoby prawnej, niemniej równocześnie pośrednio naruszają lub zagrażają...

K 17/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-09-29

w odniesieniu do świadczenia z pomocy społecznej w postaci biletu kredytowanego, a w konsekwencji pozbawienie jednostki istotnych gwarancji ochrony jej interesu prawnego...
dochodzenia prawa. Prawo do rzetelnej /'sprawiedliwej'/ procedury postępowania w sprawach dotyczących ochrony interesów prawnych obywateli należy do treści zasady demokratycznego...

P 1/90 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1991-01-08

dla interesu prawnego tych obywateli, których sprawa zawisła w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. TK pragnie w związku z tym zauważyć, że pytanie prawne Prezesa Naczelnego Sądu...
aktu normatywnego przed wydaniem orzeczenia., Odnosi się do sytuacji, w której utracił moc prawną akt normatywny kwestionowany w pytaniu prawnym, nie zaś akt prawny...

K 4/94 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-06-27

Wnioskodawcy - prawa wierzycieli do sądu, skoro odmawia tego prawa jedynie tym, którzy nie mają interesu prawnego w kwestionowaniu ugody, jak i też tym, którzy zaakceptowali...
ustawy, ogranicza zainteresowanym prawo do sądu, co jest sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawnego., 2. Pozostałe zaskarżone przepisy ustawy z dnia 3 lutego...

K 25/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-12-03

korzyści prawnych /m.in. płynących z art. 691 Kc/ oraz ochrony interesu strony wynajmującej i interesu publicznego ustawodawca w art. 9 ust. 2 i 3 wprowadził daleko idącą...
co do kwestii intertemporalnych de lege lata. W takiej sytuacji uszczerbkowi uległ zresztą także interes prawny najemcy, który utracił opiekę, a przez to również jego zaufanie...

U 10/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-01-26

sytuacji prawnej stosownie do której obywatel /grupa obywateli/ może, opierając się na normach Konstytucji lub ustawy, chroniących jego interesy prawne, żądać skutecznie...
parlamentu współcześnie ma z reguły wyraźną podstawę prawną. Normę konstytucyjną przewidującą kompetencje parlamentu do uchwalenia regulaminu traktuje...

W 2/96 - Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 1996-05-15

działalność gospodarczą po ich przekształceniu w jednoosobowe spółki, to służą one interesom ekonomicznym państwa, które na płaszczyźnie prawnej personifikuje Skarb...
nie naruszało usprawiedliwionych interesów osób pozostających w stosunkach prawnych z przekształcaną osobą prawną. Przepisy rozdziału 2 ustawy o prywatyzacji...

U 1/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-06-20

zasad konstytucyjnych. Minister Finansów może z niej korzystać tylko w ten sposób, by chroniąc słuszne interesy dłużnika nie pozbawić ochrony prawnej interesów...
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz.U. 1991 nr 36 poz. 161 ze zm./. Ta reguła, iż ochrona słusznych interesów dłużnika nie może prowadzić do pozbawienia...
1   Następne >   +2   +5   11