Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III AZP 26/95 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1996-02-06

uwzględnione przy wydawaniu decyzji., Skład zwykły Sądu Najwyższego podniósł także, iż przymiot strony w postępowaniu administracyjnym przysługuje temu, czyjego interesu prawnego...
o powołaniu notariusza, jeżeli zważy się, że interes prawny musi być zawsze jednostkowy, realny, konkretny i sprawdzalny. Czy wzgląd na nasycenie lokalnego rynku pracy...

III RN 24/02 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2002-06-13

jest bowiem wykazanie, że gmina nie ma interesu prawnego w jej wniesieniu., 2. Jedynie gmina /jako osoba prawna/, która wykaże, że ma interes prawny we wniesieniu skargi...
Administracyjnym uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie...

III RN 19/02 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2002-11-14

z art. 28 Kpa stroną może być każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu swój interes prawny lub obowiązek...
., Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw...

III RN 240/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-01-08

, z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny. Od spełnienia materialnej przesłanki w postaci istnienia...
po stronie wnioskodawcy interesu prawnego w unieważnieniu prawa z rejestracji danego znaku towarowego zależy bowiem legitymacja czynna do wszczęcia i występowania...

III RN 218/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-12-04

Przedsiębiorca, który domaga się dostępu do rynku w ten sposób, że chce opisowo oznaczać sprzedawane przez siebie towary, ma interes prawny w domaganiu się unieważnienia...
, podnosząc, że Urząd nie rozstrzygnął o istnieniu po stronie wnioskodawcy interesu prawnego w domaganiu się unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego; znak został...

III RN 129/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-12-13

poz. 368 ze zm./ najemca budynku stanowiącego część składową wywłaszczonej nieruchomości nie miał więc interesu prawnego dotyczącego wyniku postępowania...
interpretacji tych przepisów oraz zawartej w nich kategorii pojęciowej 'interes prawny', w oderwaniu od przepisów prawa materialnego regulujących istnienie stosunku najmu...

III RN 5/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-05-27

. (...) utrzymała w mocy powyższą decyzję, zaskarżoną odwołaniem uprawnionego z rejestracji. Komisja uznała, że po stronie wnioskodawcy - Chłodni w C. - istnieje interes prawny...
do występowania z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji przedmiotowego znaku towarowego, bowiem interesem prawnym jest działanie na własną korzyść, jeżeli wywiera...

III RN 26/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-01-23

powszechnie obowiązującego, lecz także ustalić, czy naruszenie przedmiotowego porządku prawnego nie stanowi zarazem naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia...
wnoszącego zarzut., 2. Przy dokonywaniu oceny, czy uchwała rady gminy odrzucająca zarzut do projektu planu miejscowego narusza interes prawny lub uprawnienie właściciela...

III ARN 13/91 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1991-04-11

z art. 61 par. 4 Kpa organ administracyjny ma obowiązek ustalenia czy są podmioty, które mają interes prawny lub obowiązek zaangażowany w sprawie i zawiadomienia...
ich - jako strony - o toczącym się postępowaniu., Interes prawny powinien być rozumiany jako zobiektywizowana, czyli realnie istniejąca potrzeba prawnej ochrony; jest to interes...

III RN 52/02 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2002-07-10

od dnia doręczenia skarżącemu odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia /art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym...
narusza interes prawny taksówkarzy, Międzyzakładowa Komisja Taksówkarzy Zawodowych Warszawy NSZZ 'Solidarność' pismem z dnia 15 lutego 2001 r. wezwała organ...
1   Następne >   +2   +5   +10   48