Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

IV SA 2747/00 - Wyrok NSA z 2002-11-04

Gmina może być stroną postępowania administracyjnego ze względu na własny interes prawny nawet wtedy, gdy jej organ, np. wójt, burmistrz, prezydent, brat udział...
miasta K., gmina ta ma własny interes prawny w sprawie. Skarga powołuje się przy tym na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 1995 r., II SA 1625/94...

IV SA 4042/02 - Postanowienie NSA z 2003-11-13

interes prawny podmiotu wnoszącego te zastrzeżenia., 2. Analiza przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /t.j Dz.U. 1999 nr 15 poz. 139 ze zm...
./ wskazuje, że w postępowaniu planistycznym chroniony jest interes prawny właścicieli oraz użytkowników wieczystych gruntów. Interes innych osób np. mających ograniczone...

II SA 2109/99 - Wyrok NSA z 2000-09-27

Samo błędne skierowanie decyzji do osoby nie będącej stroną postępowania administracyjnego, a co więcej, nie mającej żadnego interesu prawnego w rozstrzygnięciu sprawy...
i której to rozstrzygnięcie w ogóle nie dotyczy - nie może mieć interesu prawnego do wniesienia skargi do NSA /art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym...

II SA 4000/01 - Wyrok NSA z 2002-12-11

Pojęcie interesu prawnego stanowiącego przesłankę żądania unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia...
1985 r. o znakach towarowych /Dz.U. nr 5 poz. 17 ze zm./ jest tożsame z pojęciem interesu prawnego, o którym mowa w art. 28 Kpa. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu...

IV SA 695/98 - Wyrok NSA z 1998-08-31

1. Naruszenie interesu prawnego wnoszącego zarzut do projektu planu miejscowego, niezależnie od tego, czy dotyczy całej działki, czy tylko jej części, jest wystarczającą...
ze zm./, co zobowiązuje radę gminy do rozpatrzenia tych zastrzeżeń w trybie określonym w art. 24 ust. 3 tej ustawy i dokonania oceny rodzaju naruszenia interesu prawnego...

FPS 1/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-05-04

. 368 ze zm./, którego bieg rozpoczyna się od dnia doręczenia skarżącemu odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia, gdy odpowiedź...
, czy też liczony od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia?, podjął następującą uchwałę: Postanowieniem z dnia 5...

IV SA 1766/99 - Wyrok NSA z 2001-10-19

właścicielskie, nie legitymuje się interesem prawnym wynikającym z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących treści i wykonywania prawa własności., Sam fakt graniczenia...
z drogą dojazdową do nieruchomości przewidzianej pod zabudowę nie jest wystarczający do tego, aby uznać, że skarżący legitymuje się interesem prawnym w sprawie. Naczelny Sąd...

II SA 1165/02 - Wyrok NSA z 2003-07-17

podniosła zarzut braku po stronie wnioskującego o unieważnienie znaku towarowego - słownego 'K.' interesu prawnego w tej sprawie. Przytoczyła wypowiadane w orzecznictwie...
sądowym poglądy na temat rozumienia interesu prawnego strony, z których wynika, że z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego może wystąpić tylko taki...

I SA 2042/98 - Wyrok NSA z 1999-12-29

z prawa materialnego, a więc interes prawny danego stowarzyszenia nie koliduje, nie nakłada się ani w żaden inny sposób nie odnosi się do uprawnienia, a więc interesu prawnego...
., Powyższe postępowanie nie dotyczyło interesu prawnego Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Nie można bowiem mówić o wpływie bezpośrednim, a jedynie pośrednim...

IV SA 2234/97 - Wyrok NSA z 1998-04-20

przestrzennego musi się wykazać nie tylko indywidualnym interesem prawnym lub uprawnieniem, ale także naruszeniem tego interesu lub uprawnienia., Obowiązek uwzględnienia zarzutu...
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powstaje wówczas, gdy naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia zarzucającego związane...
1   Następne >   +2   +5   +10   100