Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wr 1498/02 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-09-10

Interes prawny to interes wypływający z przepisów ustrojowych, przepisów prawa materialnego i przepisów prawa procesowego. Każdy z tych przepisów może kształtować...
uprawnienia i obowiązki jednostki. Nie można zatem zawęzić interesu prawnego jednostki wyłącznie do przepisów prawa materialnego. Interes prawny może zatem wypływać...

II SA/Wr 1529/03 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-11-27

.' we wsi Ł. dotyczącej oddziaływania projektowanej drogi wojewódzkiej został zakwalifikowany jako protest gdyż nie stwierdzono naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia...
nie stwierdził istnienia interesu prawnego po stronie skarżących, przekwalifikował zgłoszone przez skarżących zarzuty na protesty, nie uwzględnił ich w części dotyczącej...

II SA/Wr 1015/03 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-11-21

Nie ma interesu prawnego w postępowaniu planistycznym nawet ten, komu przysługuje roszczenie o ustanowieniu określonego prawa do gruntu. Roszczenie o ustanowienie...
ustawodawca 'wraca' do konieczności wykazania naruszenia prawa lub interesu prawnego dla uznania zasadności skargi. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy...

SA/Wr 425/91 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1991-06-12

, której interes prawny lub uprawnienie zostało również naruszone zaskarżoną uchwałą., 2. Wprawdzie przepis art. 101 ust. 3 ustawy samorządowej w sprawie wezwania do usunięcia...
Miejskiej z wezwaniem do usunięcia naruszenia interesu prawnego skarżących, jak tego wymaga art. 101 ustawy samorządowej - skarżący złożyli pismo procesowe, w którym wyjaśnili...

SA/Wr 1452/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-10-04

przesądza zarazem o braku jego interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały rady gminy do sądu administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art. 207 par. 5...
marca 1995 r. do usunięcia naruszenia interesu prawnego mieszkańców miasta, polegającego na ograniczeniu ich udziału w rozstrzyganiu spraw wspólnoty gminnej., W odpowiedzi...

SA/Wr 48/82 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1982-03-09

1. Stroną w postępowaniu administracyjnym jest każdy, kto żądając czynności organu ze względu na swój interes prawny polegający na ochronie zajmowanego mieszkania...
przed uciążliwościami i zagrożeniami spowodowanymi lokalizacją garażu., 2. Ograniczenie pojęcia 'interesu prawnego' tylko do interesu chronionego przez normy prawa materialnego...

II SA/Wr 1288/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-04-06

, wyrażonym na samej sesji oraz zawartym w uzasadnieniach pism złożonych 3 lutego 2000 r. przez K. Ś. oraz A. Ś., Rada dokonując oceny możliwości naruszenia interesu prawnego K. Ś...
i jak ma być realizowane to żądanie z punktu widzenia ochrony interesu prawnego osób trzecich. Nie każdemu bowiem obowiązkowi organu gminy odpowiada prawo podmiotowe...

SA/Wr 601/92 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1992-05-25

ustawy/. Stosownie natomiast do art. 101 tej ustawy 'każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu...
, który ma interes prawny lub uprawnienie /osoby fizyczne i osoby prawne/ naruszone zaskarżoną uchwałą., Źródłem 'interesu prawnego' lub 'uprawnienia' jest zawsze norma...

I SA/Wr 85/97 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1998-06-25

, wskazując na interes prawny, który jest instytucją procedury administracyjnej. Naczelny Sąd Administracyjny zważył:, Według przepisu art. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966...
osobie, której interesu prawnego dotyczy postępowanie, ale dotyczy to postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne jest postępowaniem odrębnym, wobec czego...

SA/Wr 1325/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-02-18

pod kątem przestrzegania przepisów sanitarnych, higienicznych i ochrony zdrowia. Zakład Ubezpieczeń powołuje się na interes prawny, który dotyczy roszczeń cywilnoprawnych...
wynikających z umowy ubezpieczenia, dochodzonych w drodze sądowej, a zatem jest to zupełnie inna płaszczyzna materialna i procesowa. Interes prawny, na który powołuje...
1   Następne >   +2   +5   +10   23