Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 854/01 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2003-01-30

idących gwarancji i w związku z tym najemcy lokali mieszkalnych i pozostałych wspólnych pomieszczeń, mają interes prawny, co sprawia że powinni być stroną postępowania...
faktyczne nie znane organowi, który wydał decyzję. Zdaniem wnioskodawców naruszono ich interes prawny, który wynika ze stosunku prawnego najmu lokalu...

SA/Sz 1085/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-11-10

. wniesiono o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego. W ocenie skarżącego Gmina w tej sprawie ma status strony /art. 28 Kpa/, bowiem posiada interes prawny...
, a nie kategorią prawa materialnego. Stroną jest każdy, kto twierdzi wobec organu administracyjnego, że postępowanie to dotyczy jego interesu prawnego /obowiązku...

SA/Sz 69/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-03-29

/ nie jest wystarczające do wykazania interesu prawnego w postępowaniu administracyjnym. W takim przypadku mamy do czynienia z interesem faktycznym a nie prawnym, jeśli oczywiście konkretna...
z powyższego, w czasie trwania postępowania o wydanie pozwolenia na budowę oraz w dacie jego wydania, skarżąca władała nieruchomością sąsiednią, a zatem posiadała interes prawny...

SA/Sz 1628/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-01-25

wyraża się interes prawny członka spółdzielni, któremu przysługuje prawo do domu jednorodzinnego., W odpowiedzi na skargę Wojewoda Z. wniósł o jej oddalenie podtrzymując...
na tym gruncie. Spółdzielnia więc jako użytkownik wieczysty gruntu sąsiedniego a nie członek Spółdzielni na interes prawny w tym postępowaniu. Stroną w postępowaniu...

SA/Sz 2007/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-06-29

Gminie przysługuje w postępowaniu administracyjnym status strony tylko wówczas, gdy zakres rozstrzygnięcia obejmuje sferę jej interesu prawnego., Gmina...
interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Sprawa rozpatrywana...

SA/Sz 532/01 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-11-21

Interes prawny podmiotu wnoszącego skargę do sądu administracyjnego musi przejawiać się w tym, że działa on bezpośrednio we własnym imieniu i ma roszczenie o przyznanie...
postępowania na podstawie skargi wniesionej przez uprawniony podmiot. Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw...

SA/Sz 1042/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-04-11

uzasadniony interes prawny Wincentego D., polegający na możliwości wykorzystania - bez dodatkowych ciężarów - stanowiącego jego własność samochodu, w realizowaniu życiowych...
potrzeb., Skarżący ma interes prawny w bezpłatnym korzystaniu z dróg publicznych, a interes ten znajduje ochronę prawną w przepisach o drogach publicznych. Uchwała...

SA/Sz 33-34/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1995-03-17

się do naruszenia zaskarżoną uchwałą przepisów prawa lokalowego dotyczących najmu lokali mieszkalnych, ponieważ uchwała w tym zakresie nie dotyczy interesu prawnego skarżących. ...

SA/Sz 1108/01 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2003-02-19

/., 2. Ograniczenie /uniemożliwienie/ dostępu do drogi publicznej wkracza w sferę interesu prawnego, co najmniej w prawo swobodnej działalności gospodarczej zagwarantowanej...
. W tej sytuacji ograniczenie /uniemożliwienie/ dostępu do drogi publicznej wkracza w sferę interesu prawnego skarżącej, co najmniej w prawo swobodnej działalności gospodarczej...

SA/Sz 2280/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-03-15

Medycznej wniosły skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego domagając się jej uchylenia. Skarżący zarzucił, że decyzja narusza jego interes prawny...
ustawie o finansach publicznych, która określa ich formy organizacyjno-prawne; jednostki te nie prowadzą samodzielnej gospodarki finansowej, lecz pokrywają wydatki...
1   Następne >   +2   +5   7