Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Po 1147/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-05-09

Osoba fizyczna nie dotknięta uciążliwościami na skutek realizacji inwestycji nie ma interesu prawnego w rozumieniu art. 28 Kpa w żądaniu podjęcia przez organ...
administracji decyzji zmierzającej do ochrony jej interesu prawnego. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2000 r. przy udziale Prokuratora Prokuratury...

II SA/Po 1252/03 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-11-20

korzystanie z nieruchomości skarżących ponad przeciętną miarę /art. 144 Kc/. Skoro tak, to skarżący mieli, chroniony konkretną normą, interes prawny w kwestionowaniu...
sposób projekt zmiany planu narusza interes prawny skarżących., Rada Miejska Gminy N. wniosła o odrzucenie ewentualnie o oddalenie skargi zarzucając przede wszystkim...

II SA/Po 1312/03 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-11-05

wykazuje naruszenia jego interesu prawnego lub uprawnienia, to pismo przez niego wniesione jest zarzutem. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Marka...
powszechnie obowiązującego, lecz także ustalić, czy naruszenie przedmiotowego porządku prawnego nie stanowi zarazem naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia wnoszącego...

II SA/Po 992/03 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-10-03

Obowiązek uwzględnienia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powstaje wówczas, gdy naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia...
interes prawny lub uprawnienia autora zarzutu, ale dzieje się to zgodnie z obowiązującym prawem, w granicach przysługującego gminie z mocy art. 4 ust. 1 ustawy...

II SA/Po 959/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-05-11

Bez znaczenia dla oceny istnienia interesu prawnego jest to, czy granica działki styka się bezpośrednio z działką, czy też oddzielona jest inną jeszcze należącą...
od powyższej decyzji wnieśli Henryk M. i Ryszard O. wykazując, że spełniają przesłanki art. 28 Kpa a ich interes prawny wynika z art. 5 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 3 Prawa...

II SA/Po 1513-1520/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-12-18

się przymiotem strony bowiem nie wskazywały by postępowanie to dotyczyło ich interesu prawnego bądź obowiązku., Nie są one właścicielami działek sąsiadujących...
z nieruchomością, na której prowadzone są roboty budowlane bowiem oddziela je od niej odrębna nieruchomość. Interes prawny wymienionych osób nie został wykazany przez reprezentującego...

II SA/Po 2906/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-09-26

., Zgodnie z hipotezą art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes...
administracyjnego., Interes prawny musi przy tym wynikać z konkretnego przepisu prawa materialnego i powinien być rozumiany jako zobiektywizowana, czyli realnie istniejąca...

II SA/Po 708/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-05-10

bowiem jego interesu prawnego we wskazanym wyżej znaczeniu. Użytkownicy lokalu mogą mieć określony interes faktyczny w żądaniu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości...
zważył, co następuje:, Stosownie do przepisu art. 28 Kpa stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu...

SA/Po 132/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-03-19

Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego w W. zwrócił się do Rady Gminy o uchylenie uchwały z 15.7.1991 r. jako naruszającej interes prawny Przedsiębiorstwa., Pismem...
na powyższą uchwałę do Sądu Administracyjnego, domagając się jej uchylenia., Skarżący zarzuca zaskarżonej uchwale naruszenie istotnego interesu prawnego Przedsiębiorstwa...

I SA/Po 1012/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-02-17

podatnika mają interes prawny w rozpoznaniu odwołania, a więc przymiot strony postępowania odwoławczego. uchyla zaskarżoną decyzję w przedmiocie umorzenia postępowania...
miał interes prawny w złożeniu odwołania., Skoro określenie wysokości straty za 1993 r. nastąpiło za życia podatnika, który po wniesieniu odwołania od decyzji urzędu...
1   Następne >   +2   +5   +10   13