Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Lu 368/02 - Postanowienie NSA oz. w Lublinie z 2002-09-12

Interes prawny musi wynikać z konkretnego przepisu prawa, który odnosi się do uprawnień lub obowiązków danego podmiotu. Oznacza zatem istnienie związku między sferą...
Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368/ uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy kto ma w tym interes prawny, prokurator. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja...

II SA/Lu 347/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-07-02

, nie ma legitymacji czynnej do występowania w charakterze strony. Nie został naruszony interes prawny Zarządu na gruncie art. 87 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym...
z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./., Na gruncie art. 28 Kpa stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego...

II SA/Lu 672/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-02-24

warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, bo postępowanie to nie dotyczy jej interesu prawnego., Skutkiem tego osoba ta nie może być uznaną za zainteresowaną i uprawnioną...
strony postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 Kpa, którą w myśl tego przepisu jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie...

II SA/Lu 371/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-10-14

planu zagospodarowania przestrzennego' /art. 23 ust. 1/, natomiast art. 24 określa uprawnienie do wniesienia zarzutu jako prawo podmiotu, 'którego interes prawny...
wówczas, gdy potencjalne naruszenie interesu prawnego lub uprawnienie osoby wnoszącej zarzut /czyli wkroczenie w jej sferę prawną, chronioną przepisami prawa...

II SA/Lu 619/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-03-18

oddala skargę. Prawidłowe wyważenie spornych interesów prawnych stron postępowania administracyjngo wymaga, aby:, 1) uwzględnione zostały w procesie ważenia i kojarzenia...
, interesy prawne wszystkich stron postępowania;, 2) nie została przyjęta automatyczna dominacja interesu jednej ze stron;, 3) ważenie interesów odbywało...

II SA/Lu 324/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-10-14

zgody na określoną politykę zagospodarowania przestrzennego. Brak takiej zgody nawet gdy wiąże się z naruszeniem określonego interesu prawnego lub uprawnienia otwiera...
, którego interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu /art. 24 ust. 1/., Rozstrzygnięcie sprawy niniejszej uzależnione...

II SA/Lu 1294/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-02-07

pozwolenia na budowę osobie trzeciej na terenie należącym do spółdzielni., Nie mają bowiem własnego interesu prawnego, który wynikałby z normy prawa materialnego. Naczelny...
. Nie mają bowiem własnego interesu prawnego aby w stosunkach zewnętrznych mogli występować o wydanie decyzji administracyjnych i podważać decyzje nie adresowane do nich., Tadeusz C...

II SA/Lu 512/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-12-18

Nie stanowi o interesie prawnym, a tym bardziej o jego naruszeniu samo sąsiedztwo w stosunku do nieruchomości objętej projektowaną zmianą planu. Naczelny Sąd...
ze zm./ w art. 24 ust. 1 stanowi, że zarzut do projektu planu lub zmiany zagospodarowania przestrzennego może wnieść każdy, którego interes prawny lub uprawnienie zostały...

II SA/Lu 138/03 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-12-16

, że wnoszący zarzut stwierdził projekt zmiany ogólnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy B. naruszył jego interes prawny poprzez naruszenie art. 21 i art. 32...
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy B., a dotyczących terenu obejmującego nieruchomości skarżącego nastąpiło naruszenie jego interesu prawnego...

II SA/Lu 159/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1996-06-27

. 368 ze zm./ uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny., (...) Spółdzielnia Mieszkaniowa tylko ma interes prawny wynikający z jej tytułu...
prawnego do uczestniczenia w postępowaniu administracyjnym w charakterze strony tego postępowania jako inwestor i użytkownik wieczysty tego terenu /art. 28 Kpa/., Tym samym...
1   Następne >   +2   +5   10