Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Ka 2458/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-07-01

Do wniesienia skargi na uchwałę rady gminy o wyborze przewodniczącego rady, nie legitymuje powołanie się na naruszenie interesu prawnego, polegającego na zagrożeniu...
, a więc jest aktualnym członkiem zarządu do czasu wyboru nowego zarządu i nie może pełnić funkcji przewodniczącego Rady Gminy'. Wykazując swój interes prawny wżywający wskazał...

II SA/Ka 2379/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-10-02

do wniesienia skargi w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób. Legitymacja do wniesienia skargi służy...
, bowiem organizacji społecznej tylko wówczas, gdy przedmiot sprawy mieści się w zakresie jej statutowej działalności i tylko w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób...

II SA/Ka 3090/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-12-12

Obywatelskich jest każdy, kto ma w tym interes prawny. Interes prawny istnieje wówczas, gdy zgłoszone żądanie oparte jest na konkretnej normie prawnej. Musi on mieć charakter...
obiektywny, co oznacza, że o jego istnieniu nie decyduje przekonanie zainteresowanego, ale ocena ustawodawcy., W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że interesu prawnego...

II SA/Ka 1282/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-12-01

niemniej jednak nie ma interesu prawnego, ani obowiązku w związku z zaistniałą samowolą, a tym samym nie może być uznany jako strona w rozumieniu art. 28 kodeksu postępowania...
, a właśnie w tym zakresie Sąd dokonuje kontroli /art. 21 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym - Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./., Kategoria interesu prawnego...

II SA/Ka 1241/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-03-04

Właściciele lokali stanowiących odrębną własność nie mają interesu prawnego w sprawie prowadzenia robót budowlanych w wyodrębnionym lokalu stanowiącym własność jednego...
, nie wykazała 'dowodów posiadania w przedmiotowej sprawie indywidualnego interesu prawnego związanego z wykonywaniem robót remontowych w lokalu współwłaścicielki budynku...

I SA/Ka 631/02 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-07-03

. 1592/, wezwał Radę Powiatu T. do usunięcia naruszenia interesu prawnego gmin reprezentowanych przez ten związek, dokonanego przywołaną wyżej uchwałą. Wspomniany interes...
jest niedopuszczalna'., Uchwałą z dnia 1 lutego 2002 r. (...) Rada Powiatu w T.-G. uznała wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego gmin reprezentowanych przez Między gminny...

II SA/Ka 2791/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-10-07

, iż na wspomniany interes prawny innych osób, warunkujący legitymację skargową organizacji społecznych, może składać się interes bliżej niesprecyzowanego nawet kręgu osób...
, w szczególności zamieszkujących dany teren, z których każda może mieć interes prawny w sprawach z zakresu ochrony środowiska, realizowany wszak przez działalność wyspecjalizowanych...

I SA/Ka 189/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-04-22

skarżąca nie posiada interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały, gdyż nie narusza ona uprawnień skarżących wynikających z przepisów obowiązujących ustaw. Tym samym zaś brak...
8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. 1996 nr 13 poz. 74 ze zm./. Stosownie do treści jego ust. 1. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały...

II SA/Ka 1453/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-03-27

postępowanie odwoławcze., W uzasadnieniu orzeczenia wskazał, że Grzegorz M. nie wykazał dowodów posiadania w sprawie indywidualnego interesu prawnego, który zgodnie...
, by inwestorzy je przestrzegali., W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie, uznając, że skarżący nie wykazał interesu prawnego uzasadniającego wniesienie...

II SA/Ka 564/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-01-05

się kategorią interesu prawnego, sformułowaną w art. 28 Kpa. Naczelny. Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Jana S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
napojów alkoholowych. To, czy inne podmioty mają przymiot strony w takim postępowaniu, można ustalić posługując się kategorią interesu prawnego, sformułowaną w art. 28 Kpa...
1   Następne >   +2   +5   +10   18