Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Bd 1868/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-09-24

im atrybut strony w rozumieniu art. 28 Kpa. W myśl tego przepisu stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu...
ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Cechą interesu prawnego jest to, iż powinien on znajdować swoje oparcie w przepisach prawa materialnego. Skarżący...

SA/Bd 1755/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-12-04

Interes prawny związany z autorstwem koncepcji urbanistycznej /konkurs/ ma inną podstawę prawną niż ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U....
jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowania albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Decyzja o warunkach...

SA/Bd 2037/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-20

ma służyć temu, aby podmiot, którego interes prawny lub uprawnienia zostaną naruszone przez ustalenia uchwalonego w przyszłości miejscowego planu zagospodarowania...
kompetencje, winny wziąć pod rozwagę. Przede wszystkim zaś rada gminy winna rozważyć naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia osoby zgłaszającej zarzut. Czyniąc to winna mieć...

SA/Bd 3300/03 - Postanowienie NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-12-29

w terminie 7 dni - braków formalnych skargi poprzez nadesłanie jej odpisu oraz do określenia naruszenia prawa lub interesu prawnego., Wezwanie doręczone zostało doręczone...

SA/Bd 1884/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-12-04

prawnych interesów właściciela takiego domu. Odrzucając odnoszący się do tej kwestii zarzut gmina winna wskazać powody, dla których nie mogą być uwzględnione propozycje...
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego lecz także ustalić czy zarazem nie narusza interesu prawnego lub uprawnienia wnoszącego zarzuty /por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia...

SA/Bd 304/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-02-27

postępowania administracyjnego poprzez odmowę wykonania kolejnej ekspertyzy. Do argumentów przytoczonych w odwołaniu dodał, iż zaskarżona decyzja narusza jego interes prawny...

SA/Bd 1030/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-07-14

. Pozbawienie skarżącego niezależnego i bezpośredniego skomunikowania z ulicą M., które dotychczas posiadał jest ewidentnym naruszeniem jego interesu prawnego. Ponieważ obiekt...
Miasta I. Nie narusza to w żadnym stopniu interesów S. P., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6 Prawa budowlanego. Ze względu na to, że płyty ażurowe stanowią utrudnienia...

SA/Bd 1830/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-10-28

modyfikacji ze względu na ważny interes podatnika lub interes publiczny. Oceny tych przesłanek dokonuje organ podatkowy i od jego woli wyrażonej w uzasadnieniu decyzji...
jest nadzwyczajnym środkiem prawnym. Z tego też względu, zdaniem Izby, przesłanki umożliwiające jej zastosowanie muszą mieć te samą cechę. Mogą to być zatem tylko takie szczególne...

SA/Bd 1358/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-06-26

/zasada ochrony praw nabytych i przedsięwzięć bądź sytuacji prawnych o charakterze 'otwartym', takim, które nie znalazły jeszcze swojego zakończenia - interesy w toku...
, w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 listopada 1999 r. /Dz.U. nr 123 poz. 776 ze zm./ jest niezgodny z ochroną praw nabytych i zasadą ochrony interesów w toku...

SA/Bd 2481/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-06

od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ w brzmieniu obowiązującym w 1997 r. uwzględniając przepisy par. 2 ust. 6-8 i par. 6a ust. 1-2 rozporządzenia Rady...
Urzędu Skarbowego w T. z dnia 28.04.2003 r. stwierdzającej istnienie nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 1997 r. w kwocie 690.886 zł i odmawiającej...
1   Następne >   2