Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Łd 2359/96 - Postanowienie NSA oz. w Łodzi z 1999-11-25

do wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego., Wywodzenie interesu prawnego do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję ostateczną organu odwoławczego...
stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Pojęcie...

II SA/Łd 1660/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-11-06

interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Pojęcie strony, a więc podmiotu...
na prawnej kategorii interesu prawnego., Wyjaśnienia wymaga, iż kategoria tegoż interesu prawnego, na której oparta jest legitymacja procesowa w postępowaniu administracyjnym...

II SA/Łd 1423/01 - Postanowienie NSA oz. w Łodzi z 2003-02-18

, poza art. 101 ustawy o samorządzie gminnym który należy interpretować rozszerzające. Argument o braku interesu prawnego skarżący uznał za irracjonalny. Zaskarżona czynność...
miała charakter ograniczający swobodę poruszania się na określonym odcinku dróg, przez co skarżący jako uczestnik ruchu drogowego ma jasny interes prawny w ustaleniu...

II SAB/Łd 43/01 - Postanowienie NSA oz. w Łodzi z 2003-02-18

, której interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przez nie wykonywanie przez organ gminy czynności nakazanych prawem. Skarżący nie wykazał, że w wyniku...
niedokonania zmiany oznakowania drogowego ul. K. i Pl. W. w K. w okresie między 1 a 15 listopada 2000 r. został naruszony jego interes prawny. W wezwaniach do usunięcia naruszenia...

II SA/Łd 112/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-11-21

także specjalistyczne ekspertyzy, analizy, symulacje itp., W przeciwieństwie do uregulowań zawartych w art. 28 Kpa, w którym stroną może być każdy, czyjego interesu prawnego...
, którego interes prawny lub uprawnienie zostało naruszone /art. 24 ust. 1 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. 1999 nr 15 poz. 139/. Naczelny Sąd...

II SA/Łd 1681/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-10-28

dla ustalenia, czy ktoś jest stroną, ma ocena, czy zainteresowany ma interes prawny w załatwieniu sprawy. O ocenie takiej nie decyduje jednak wewnętrzne przekonanie...
na podstawie art. 138 par. 1 pkt 3 Kpa., Stosownie do treści art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda...

II SA/Łd 241/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-12-04

, zostało zbudowane w art. 28 Kpa na prawnej kategorii interesu prawnego., Zgodnie bowiem z tym przepisem stroną postępowania administracyjnego jest tylko ten podmiot, czyjego...
interesu prawnego /a tym bardziej obowiązku/ dotyczy to postępowanie., Zarówno w literaturze, jak i w orzecznictwie Sądu Najwyższego nie budzi wątpliwości teza...

I SAB/Łd 13/99 - Postanowienie NSA oz. w Łodzi z 1999-12-10

i inkasenta, których interes prawny uzyskania tej informacji wynika z zindywidualizowanego, opisanego w żądaniu podatkowego stanu faktycznego obowiązku podatkowego...
, ale także organ ów nie ma prawa udzielenia dochodzonej informacji innej osobie aniżeli podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi, który wykazał swój podatkowoznaczący interes prawny...

II SA/Łd 559/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-10-18

Przepis art. 31 Kpa nie może mieć zastosowania do sytuacji, gdy postępowanie administracyjne dotyczy interesu prawnego lub obowiązku danej organizacji społecznej...
na prawach strony, nie mając w tym postępowaniu ani interesu prawnego ani obowiązku w rozumieniu art. 28 Kpa. Przepis art. 31 Kpa nie może mieć zastosowania do sytuacji...

II SA/Łd 1048-1049/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-05-14

z zakresu administracji publicznej może wnieść każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały tą uchwałą naruszone. Skargę wnosi się po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia...
uchwał. (...), Skarżący nie wykazał, jaki konkretnie jego interes prawny został naruszony wskazanymi wyżej uchwałami i na czym polega wadliwość powiadomienia radnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   15