Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FSA 2/00 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-02-14

1. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 8a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ w brzmieniu obowiązującym...
legalną zawartą w art. 14 ust. 2 tej ustawy., 2. Przy zaliczaniu kosztów uzyskania przychodów osób prawnych do okresu zwolnienia i opodatkowania w jednym roku podatkowym...

FSA 3/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-11-24

wynikające z przepisów art. 121 par. 1 Ordynacji podatkowej i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gwarancje prawne ochrony interesu jednostki, że podejmowane przez stronę...
organy podatkowe i organy kontroli skarbowej przy rozstrzyganiu spraw podatkowych do pominięcia 'podatkowych' skutków czynności prawnych dokonanych wyłącznie dla uzyskania...

FSA 2/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-11-24

w niej istotnych wątpliwości prawnych., Wątpliwości te powstały na tle następującego stanu faktycznego sprawy., Trzema decyzjami z dnia 1 października 2001 r. (...) Izba Skarbowa...
prawne, na podstawie art. 49 ust. 1 wyżej cyt. ustawy o NSA wystąpił do Prezesa Sądu o rozpoznanie sprawy przez skład siedmiu sędziów., Sąd stwierdził, że z treści...