Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSA 2/00 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-11-06

przekraczającej zakres zwykłego zarządu mieniem gminy. Ewentualna ochrona interesu prawnego skarżącej Wspólnoty mogłaby być dochodzona w postępowaniu przed sądem powszechnym...
przepisów prawa materialnego wywodzi swój interes prawny. Powoływanie się przez skarżącą na naruszenie przepisów Kpa nie jest uzasadnione, ponieważ do ustanowienia...

OSA 4/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-10-13

- w sprawie o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy z dnia 29 stycznia 1953 r., gdyż tylko jego interesu prawnego...
postępowania o stwierdzenie nieważności tej decyzji jest nie tylko strona postępowania zakończonego tą decyzją, lecz również każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku...

OSA 3-4/00 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-10-30

do przepisu art. 44 ust. 1, który przewiduje skargę do sądu administracyjnego przeciwko wojewodzie /Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone...
jest niewykonanie czynności, przy spełnieniu warunku, że narusza to interes prawny lub uprawnienie skarżącego, zaś żądanie usunięcia naruszenia polega na żądaniu wykonania czynności...

OSA 1/99 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-05-17

Mieszkaniowego 'Ursynów' nie ma interesu prawnego, który zostałby naruszony kwestionowaną uchwałą, bowiem jest ona adresowana wyłącznie do przedsiębiorstwa wodociągów...
Spółdzielnia, jako podmiot korzystający z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków i ponoszący z tego tytułu opłaty ustalone zakwestionowaną uchwałą, ma interes prawny...

OSA 2/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-09-08

poprzez nie wskazanie faktów i dowodów, na których oparto rozstrzygnięcie. Gmina K. kwestionowała również legitymację i interes prawny Antoniny G. oraz brak ustaleń...
zawarty w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1992 r. /OSNC 1992 z. 12 poz. 211/, iż w tej części nastąpiły nieodwracalne skutki prawne będące...

FSA 2/00 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-02-14

1. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 8a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ w brzmieniu obowiązującym...
legalną zawartą w art. 14 ust. 2 tej ustawy., 2. Przy zaliczaniu kosztów uzyskania przychodów osób prawnych do okresu zwolnienia i opodatkowania w jednym roku podatkowym...

FSA 3/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-11-24

wynikające z przepisów art. 121 par. 1 Ordynacji podatkowej i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gwarancje prawne ochrony interesu jednostki, że podejmowane przez stronę...
organy podatkowe i organy kontroli skarbowej przy rozstrzyganiu spraw podatkowych do pominięcia 'podatkowych' skutków czynności prawnych dokonanych wyłącznie dla uzyskania...

OSA 2/98 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-05-17

oraz interesy odnoszące się do budynków stanowiących część składową nieruchomości ustawę z dnia 30 stycznia 1959 r. - Prawo lokalowe /Dz.U. nr 10 poz. 59/. Właściciel z mocy...
praw i interesów odnoszących się do mienia, które odpowiadało hipotezie art. II lit. 'b' układu z dnia 16 lipca 1960 r., W ocenie strony skarżącej odszkodowanie zostało...

OSA 4/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-06-11

poz. 368 ze zm./ o rozpoznanie sprawy przez skład siedmiu sędziów z uwagi na występujące w sprawie istotne wątpliwości prawne., Sąd zauważył, iż organy orzekły...
było w sprawie zgody właściciela działki nr 23/5. Ponadto podniósł, że wyrokiem z dnia 11 maja 1999 r. P 9/98 wydanym na skutek pytania prawnego postawionego...

FSA 2/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-11-24

w niej istotnych wątpliwości prawnych., Wątpliwości te powstały na tle następującego stanu faktycznego sprawy., Trzema decyzjami z dnia 1 października 2001 r. (...) Izba Skarbowa...
prawne, na podstawie art. 49 ust. 1 wyżej cyt. ustawy o NSA wystąpił do Prezesa Sądu o rozpoznanie sprawy przez skład siedmiu sędziów., Sąd stwierdził, że z treści...
1   Następne >   2