Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSK 439/04 - Wyrok NSA z 2004-06-30

na zagrożenie dla interesu publicznego' /por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2002 r. SA/Rz 1969/01 - nie publ/., Niewątpliwie podstawa prawna...
1. Zarządzenia obok decyzji administracyjnych są prawną formą, w jakiej wójt może podejmować władcze rozstrzygnięcia. Skoro art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991 r...

OSK 600/04 - Wyrok NSA z 2004-09-03

przez zaniechanie wnikliwego zbadania sprawy z udziałem skarżącego, a także wydanie decyzji naruszającej interes społeczny, polegający na popieraniu możliwości nieodpłatnego...
ujawnienie mogłoby narazić na szkodę m.in. prawnie chroniony interes obywateli lub jednostki organizacyjnej. Rozważanie czy w przedmiotowej sprawie zachodziły...

FSK 149/04 - Wyrok NSA z 2004-03-31

, z końcem r. podatkowego zaliczki tracą swój byt prawny, w związku z czym nie można ich już dochodzić. Możliwe jest jednak dochodzenie odsetek za zwłokę...
zaliczki tracą swój byt prawny jako zaliczki. Określenie ich jest zatem niedopuszczalne. Obowiązek naliczenia w zaistniałej sytuacji odsetek wynika z art. 53 w związku...

OSK 460/04 - Wyrok NSA z 2004-08-31

administracyjną, na którą przysługiwała skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego /w stanie prawnym obowiązującym w dniu składania skargi tj. 2 września 2003 r./;, 2...
posiada również w postępowaniu konkursowym, które kończy się ustaleniem jego wyników. Szef Służby Cywilnej występuje bowiem nie w interesie określonego pracodawcy...