Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I OPS 1/22 - Uchwała NSA z 2022-06-30

. 735, z późn. zm.); 2. Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego, jest norma prawa powszechnie obowiązującego, a nie skutki...
i wypłaty odszkodowania z tego tytułu na rzecz skarżącej Spółki oznacza, że skarżąca posiada interes prawny dotyczący postępowania w tym zakresie i winna zostać uznana...

II OPS 1/11 - Uchwała NSA z 2011-12-05

, że w sprawie meldunkowej interes prawny posiadają osoby, na których spoczywa obowiązek, jak i uprawnienie zameldowania się w związku z pobytem czasowym lub stałym...
o wymeldowanie interes prawny wnioskodawcy wywodzi się najczęściej z przysługującego mu prawa do nieruchomości o charakterze rzeczowym, tj. prawa własności, użytkowania wieczystego...

OPS 1/04 - Uchwała NSA z 2005-04-11

dotyczących interesu prawnego (przymiotu strony) podmiotu wnoszącego skargę?' podjął następującą uchwałę: Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznając skargę kasacyjną może z urzędu...
lipca 2004r. zwrócił się do pełnomocnika wnoszącej skargę kasacyjną o wskazanie, w czym upatruje interes prawny swojej mandantki w występowaniu w sprawie jako strona...

I OPS 2/15 - Uchwała NSA z 2016-02-16

, której brak ma charakter obiektywny i nie wiąże się z oceną interesu prawnego (M. Wierzbowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011...
, s. 750). Zdaniem Wojewody, Powiat Warszawski Zachodni jako jednostka samorządu terytorialnego, niewątpliwie posiada w niniejszej sprawie interes prawny, albowiem...

II OPS 2/19 - Uchwała NSA z 2020-02-24

., Według pierwszego ze stanowisk brak jest interesu prawnego organizacji społecznej w postępowaniu z art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt. Stanowisko to zostało...
się własnym interesem prawnym. Przepis art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt jest przepisem prawa materialnego, który przyznaje jednostce (w którym to pojęciu mieści...

II GPS 1/14 - Uchwała NSA z 2014-09-22

), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ. Stosownie zaś do art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie...
albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., W ocenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, na gruncie powyższych przepisów powstała...

II OPS 4/05 - Uchwała NSA z 2005-12-12

administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./ zgłosić udział w postępowaniu sądowym w charakterze uczestnika postępowania w sprawie dotyczącej interesu prawnego innej osoby...
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zgłosić udział w postępowaniu sądowym w charakterze uczestnika postępowania w sprawie dotyczącej interesu prawnego...

I OPS 5/06 - Uchwała NSA z 2006-12-11

subiektywnym skarżącego, od interesu prawnego, o którym mowa w przepisie art. 262 § l pkt 2 k.p.a. Interes prawny został określony zasadą dotyczącą rozgraniczania...
, ale dotyczy ono również interesu prawnego wynikającego z przepisów ustawy (art. 152 i 153 k.c.), jakim jest ustalenie stabilnej granicy między sąsiadującymi nieruchomościami...

II OPS 6/19 - Uchwała NSA z 2020-11-30

jej interesu prawnego w trybie postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego, w szczególności zaś w sytuacji, gdy miasto w takim postępowaniu reprezentowane...
, a po drugie w sytuacji gdy ochrony w postępowaniu sądowym żąda osoba prawna, której interes prawny mógł zostać zagrożony przez realizację inwestycji nie przesądza...

II GPS 1/08 - Uchwała NSA z 2008-04-23

Polski w zakresie towarów z klasy 30. Istnienie swojego interesu prawnego uzasadnił tym, że kwestionowany znak towarowy w zakresie wnioskowanym o wygaszenie stanowi...
interes prawny wnioskodawcy w żądaniu stwierdzenia wygaśnięcia tego prawa, z uwagi na renomę znaku. Sporny znak towarowy jako renomowany i jednocześnie powszechnie znany...
1   Następne >   +2   +5   +10   17