Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III AZP 26/95 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1996-02-06

uwzględnione przy wydawaniu decyzji., Skład zwykły Sądu Najwyższego podniósł także, iż przymiot strony w postępowaniu administracyjnym przysługuje temu, czyjego interesu prawnego...
o powołaniu notariusza, jeżeli zważy się, że interes prawny musi być zawsze jednostkowy, realny, konkretny i sprawdzalny. Czy wzgląd na nasycenie lokalnego rynku pracy...

FPS 1/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-05-04

. 368 ze zm./, którego bieg rozpoczyna się od dnia doręczenia skarżącemu odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia, gdy odpowiedź...
, czy też liczony od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia?, podjął następującą uchwałę: Postanowieniem z dnia 5...

OPS 16/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-07-05

stanowisko Konserwatora Zabytków. Prowadzone w sprawie postępowanie administracyjne dotyczyło interesu prawnego skarżącego, właściwy organ miał obowiązek rozpoznać...
publicznej pierwszej instancji, a więc osobie, której interesu prawnego lub obowiązku dotyczy odwołanie, lub gdy żąda ona od organu czynności ze względu na swój interes prawny...

OPS 9/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-02-03

do przedsiębiorcy, nie można zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyprowadzać wniosku, iż pracownik nie ma interesu prawnego w tym postępowaniu administracyjnym. Z drugiej...
przysługuje szczególna pozycja procesowa i związana z tym ochrona procesowa, zostało zbudowane w art. 28 Kpa na prawnej kategorii interesu prawnego. Zgodnie...

OPS 6/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-10-13

nieruchomość, jest analogiczna do sytuacji prawnej interwenienta ubocznego w procesie cywilnym /art. 76 Kpc/, i dlatego osoba ta ma interes prawny...
cywilne tej osoby z gminą /Skarbem Państwa/., Natomiast z wyroku Sądu Najwyższego wynika, że: Za interesem prawnym najemcy do udziału w postępowaniu o zwrot wywłaszczonej...

OPS 11/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-10-11

jego przebiegu., Przepis art. 28 Kpa stanowi, iż 'stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu...
na swój interes prawny lub obowiązek'. Ze wskazanego przepisu wynika, iż elementem kwalifikującym dany podmiot jako stronę w postępowaniu administracyjnym jest istnienie...

FPS 5/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-05-11

przewoźnika w prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu celnym. Jako poręczyciel, Zrzeszenie ma interes prawny w tym, aby rozstrzygnięcie, jakie zapadnie w postępowaniu...
odmienny i zająć stanowisko, że stowarzyszenie poręczające, ze względu na solidarny charakter swojej odpowiedzialności, ma interes prawny w prawidłowym ustaleniu obowiązku...

III AZP 9/95 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-06-08

do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia, albo - w wypadku nie udzielenia odpowiedzi na to wezwanie - od dnia, w którym upłynął dwumiesięczny termin...
, że 'każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym...

OPS 1/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-05-19

prawo własności nieruchomości postępowanie dotyczące jej zwrotu poprzednim właścicielom lub ich spadkobiercom dotyczy bowiem interesu prawnego Gminy B. Uprawnienia strony...
administracyjnego na podstawie art. 28 Kpa, jednakże we wskazanych orzeczeniach na uzasadnienie uprawnienia gminy do wniesienia skargi powołano się na jej interes prawny wynikający...

OPS 9/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-10-11

o samorządzie gminnym, wnoszona po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia/. Przepis art. 24 ust. 2 ustawy nakłada na radę gminy obowiązek...
i że strona nie ma obowiązku wystąpienia przed wniesieniem skargi z wezwaniem do organu gminy o usunięcie naruszenia jej interesu prawnego lub uprawnienia, o jakim mowa w art...
1   Następne >   +2   +5   +10   12