Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPK 19/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-11-26

jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek'. O przymiocie...
danego podmiotu jako strony w postępowaniu administracyjnym decyduje zatem jej interes prawny lub obowiązek, który upoważnia ten podmiot do żądania wszczęcia postępowania...

OPK 14/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-10-09

, czy też funkcji zleconych. W świetle tych orzeczeń należałoby przyjąć, że gmina Kielce nie może powoływać się w powyższej sprawie na interes prawny, a tym samym wnieść skargi., Pełny...
skład Kolegium uznał, że można prezentować odmienny pogląd, powołując się na literalne brzmienie art. 28 Kpa. Interes prawny Gminy K. wynika po pierwsze z prawa własności...

OPK 22/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-03-04

zgłoszenia następnie roszczenia o odszkodowanie na podstawie art. 160 Kpa, jest - w zakresie art. 28 Kpa - elementem wystarczającym do wykazania istnienia interesu prawnego...
, że 'art. 160 Kpa jest przepisem materialnoprawnym i że z tego przepisu wynika interes prawny skarżących' w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji o sprzedaży lokalu...

III AZP 23/92 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-10-08

z prawem lub uchwałami rady', Jerzy T. - po bezskutecznym wezwaniu Rady do usunięcia naruszenia jego interesu prawnego i uprawnień - wniósł skargę do Naczelnego Sądu...
. 95 ze zm./ w art. 101 ust. 1 zapewniła powszechnie dostępny środek ochrony interesów prawnych lub uprawnień w formie skargi do sądu administracyjnego na uchwałę organu...

VI SA 13/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-09-25

590/87 /ONSA 1987 Nr 2 poz. 71/. Brak jest przy tym jakichkolwiek podstaw, aby odstąpić od tego kierunku wykładni interesu prawnego właściciela nieruchomości., Przytoczone...
i zastrzeżenia związane z ochroną jego interesów, staje się stroną postępowania., Teza ta zachowuje pełną aktualność w obowiązującym stanie prawnym. Stosownie bowiem do art...

III AZP 39/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1996-03-21

może być wszczęte i toczyć się dalej tylko wtedy, gdy w myśl art. 28 Kpa istnieje podmiot, którego interesu prawnego lub obowiązku dotyczyć ma postępowanie podatkowe. Jeżeli w trakcie...
nie ma uzasadnionych podstaw do odmowy udzielenia ochrony interesów majątkowych następców prawnych zmarłej strony w toku postępowania o zwrot nadpłaty. Z tego względu następcy prawni...

III AZP 31/92 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-01-08

do oddania w użytkowanie wieczyste, naruszając tym interes prawny zarządcy. W przypadku gdy nie ma obiektu, który może być wyznaczony do sprzedaży, organ administracyjny...
z ochroną interesów prawnych zarządcy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa., Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji uchwały. ...

III AZP 19/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-11-18

potwierdzenia wymaga przepis prawa, wystawiony na żądanie osoby, która ma swój interes prawny w potwierdzeniu tych faktów albo stanu prawnego. Pomijając w tych rozważaniach...
listopada 1993 r. zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku, postanowieniem z dnia 18 czerwca 1993 r. SA/Gd 210/93...

OPK 1/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-05-22

w drodze postępowania administracyjnego, w ramach którego organ administracji publicznej starannie wyważa proporcje pomiędzy interesem publicznym zasługującym na ochronę prawną...
oraz słusznym interesem strony także zasługującym na prawną ochronę., Stosownie do art. 7 ust. 1 powołanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach...

FPK 5/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-06-24

. Postępowanie administracyjne - w myśl art. 61 par. 1 Kpa - wszczyna się z urzędu lub na żądanie tego, kto ze względu na swój interes prawny lub obowiązek żąda czynności organu...
Odmówić udzielenia odpowiedzi na przedstawione pytania prawne. Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem W. Skoniecznego, prokuratora Prokuratury Apelacyjnej delegowanego...
1   Następne >   +2   +5   7