Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III AZP 14/88 - Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z 1988-12-31

i interesów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie dotyczy publikacji zagranicznych sprowadzanych i gromadzonych przez biblioteki objęte wykazem ustalonym na podstawie art. 16...
na następujące pytanie prawne:, Czy przewidziany w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1975 r. - Prawo celne /t.j. Dz.U. 1984 nr 57 poz. 290/ zakaz przywozu publikacji...

III AZP 8/83 - Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z 1983-12-31

pytanie prawne Prokuratora Generalnego PRL:, Czy decyzja organu administracji państwowej uchylająca albo zmieniająca ostateczną decyzję tego organu lub organu niższego...
pytaniu prawnym chodzi o odpowiedź, jaki charakter ma decyzja organu administracji państwowej uchylająca lub zmieniająca ostateczną decyzję tego organu lub organu niższego...

III AZP 1/84 - Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z 1984-12-31

1984 r. o podjęcie uchwały zawierającej odpowiedź na następujące pytanie prawne:, Czy wydana na podstawie art. 138 par. 2 Kpa przez organ odwoławczy w postępowaniu...
Administracyjnego z powodu jej niezgodności z prawem?, postanowił podjąć następującą uchwałę: I. Zagadnienie prawne objęte niniejszą uchwałą było przedmiotem wcześniejszego...