Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSA 2/02 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-06-24

do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia, określone w art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest czynnością prawną...
naruszenia interesu prawnego, kierowane do Rady, nie mogły być skuteczne, ponieważ takie wezwanie może dotyczyć wyłącznie uchwał organów gminy. Zaskarżone zarządzenie...

OSA 1/00 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-11-06

działalności w sprawach indywidualnych, dotyczących interesów prawnych i obowiązków konkretnych osób fizycznych. Cechy tych organów oraz charakter spraw pozostających...
istotną wątpliwość prawną co do charakteru prawnego orzeczeń wydawanych przez wojskowe komisje lekarskie w sprawach orzekania o ustalenie uszczerbku na zdrowiu...

III AZP 18/93 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-11-30

od orzeczenia sądu administracyjnego ze skargi na decyzję, jeżeli orzeczenie to rażąco narusza prawo lub interes Rzeczypospolitej Polskiej., Konstrukcja prawna instytucji...
Najwyższego o podjęcie uchwały zawierającej odpowiedź na następujące zagadnienie prawne:, Czy w świetle art. 211 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art...

III AZP 4/94 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1994-10-13

Sąd Najwyższy jest związany cofnięciem wniosku o podjęcie uchwały w przedmiocie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego /art. 13 pkt 4 i art. 20 ust. 2 ustawy o Sądzie...
zawierającej odpowiedź na poniższe zagadnienie prawne, Czy dla stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej na podstawie art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa, ze względu...

OSA 1/02 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-07-01

sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym /Dz.U. nr 102 poz. 643 ze zm./ przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu następujące pytania prawne:, 1/ czy przepis art. 58 pkt 12...
w celu zapewnienia ludności należytej pomocy prawnej. Artykuł 40 pkt 4 Prawa o adwokaturze upoważnia zaś zgromadzenia izb adwokackich do określenia maksymalnej i minimalnej...

OSA 6/03 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-10-13

sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym /Dz.U. nr 102 poz. 643 ze zm./ przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu następujące pytanie prawne:, czy przepis par. 14 ust. 8...
r. w przedmiocie odmowy umorzenia kredytu studenckiego, z uwagi na występujące w sprawie istotne wątpliwości prawne. Wątpliwości te sprowadzają się do tego, czy sprawa...