Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X

II GSK 1031/13 - Wyrok NSA z 2014-10-17

- wskazał, że sam art. 28 k.p.a. nie może stanowić podstawy do uznania konkretnego podmiotu za stronę postępowania administracyjnego. Interes prawny, o jakim mowa w art...
oraz art. 73 ustawy Prawo o notariacie w związku z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP poprzez odmowę przyznania Izbie Notarialnej [...] interesu prawnego w sprawie powołania...

VI SA/Wa 219/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-31

. Interes prawny, o jakim mowa w art. 28 k.p.a., to interes indywidualny, konkretny i sprawdzalny obiektywnie, a jego istnienie znajduje potwierdzenie w okolicznościach...
faktycznych, będących przesłankami zastosowania przepisu prawa materialnego. Interes prawny to zatem interes, którego podstawą mogą być wyłącznie przepisy materialnego prawa...

VI SA/Wa 907/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-03

błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że nie posiada interesu prawnego uzasadniającego uznanie jej za stronę postępowania w sprawie przedmiotowego powołania;, 2. art...
postępowania., Poza powyższym, odwołując się do treści art. 28 k.p.a., Minister wskazał, że w jego ocenie Izba nie ma interesu prawnego w złożeniu wniosku o ponowne...

VI SA/Wa 994/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-18

, z której skarżący mógłby wywieźć interes prawny w tej sprawie. Nie doszło również do naruszenia art. 8 ust. 3 ustawy k. s. i e., bowiem obwieszczenie Ministra...
art. 921 k.p.c. w zw. z art. 8 pkt 5 ustawy k. s. i e. Według skarżącego interes prawny w sprawie wywodzi nie z faktu bycia komornikiem sądowym w [...], ale z podanych...

VI SA/Wa 2131/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-18

jest stroną w niniejszym postępowaniu ponieważ dotyczy ona bezpośrednio jego interesu prawnego. Podniósł, że rozstrzygnięcie organu powoduje, iż niemożliwym staje...
sądowego w tym rewirze, prowadzonej w trybie art. 11 a ustawy k.s.i e., Zgodnie z art. 28 Kpa stroną postępowania administracyjnego jest każdy czyjego interesu prawnego...

II GSK 2726/14 - Wyrok NSA z 2015-01-29

podmiotu za stronę postępowania administracyjnego. Interes prawny, o jakim mowa w przepisie art. 28 k.p.a., to interes, którego podstawą mogą być wyłącznie przepisy...
2011 roku Prawo o notariacie przez ich niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, iż przepisy te nie mogą być źródłem interesu prawnego izby notarialnej...

II GSK 3145/15 - Wyrok NSA z 2017-08-29

) przez ich niezastosowanie, podczas gdy przepisy te wskazują na konkretne prawa i obowiązki izby notarialnej, na które wpływa wydana decyzja, co uzasadnia przyznanie Izbie interesu prawnego...
notarialny ma interes prawny do działania w charakterze strony. Statusu samorządu notarialnego jako strony postępowania nie można również wywodzić z art. 17 ust. 1 Konstytucji...

VI SA/Wa 601/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-22

sprawie indywidualnego interesu prawnego lub obowiązku, to winien wydać wówczas decyzję o umorzeniu postępowania odwoławczego na podstawie art. 138, § 1 pkt 3 k.p.a....
wniosek merytorycznie. W każdym przypadku jednak, jak uznała strona skarżąca, ustalenie interesu prawnego wnoszącego odwołanie lub zażalenie powinno nastąpić w toku...

II GSK 1485/14 - Wyrok NSA z 2015-07-09

uprawnienia lub obowiązku. Interes prawny to zatem interes, którego podstawą mogą być wyłącznie przepisy materialnego prawa administracyjnego. Tymczasem, zdaniem organu...
instancji stwierdził, że organ zasadnie uznał, iż Izba Notarialna nie posiada interesu prawnego pozwalającego jej skutecznie wnieść wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy...

II GPS 1/14 - Uchwała NSA z 2014-09-22

), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ. Stosownie zaś do art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie...
albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., W ocenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, na gruncie powyższych przepisów powstała...
1   Następne >   +2   +5   +10   96