Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X

II GSK 22/09 - Wyrok NSA z 2009-09-08

z W. - utracił interes prawny w uzyskaniu zamówienia, a co za tym idzie również interes prawny definiujący jego byt jako strony w postępowaniu administracyjnym...
publiczne Spółka 'C.' S.A. utraciła interes prawny, w rozumieniu art. 28 k.p.a., Sąd wskazał, że spółka C. S.A. wnosząc o ponowne rozpatrzenie sprawy toczącej się w trybie art...

II GSK 135/05 - Wyrok NSA z 2005-10-12

w postępowaniu toczącym się przez Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, ponieważ jej interes prawny nie podlega konkretyzacji w tym postępowaniu administracyjnym., W kolejnym...
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożonym obecnie od decyzji z dnia [...] grudnia 2003 r., wnioskodawca podniósł, że jego interes prawny wynika wprost z art. 51 ust. 1...

V SA/Wa 1654/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-11

[...] 08.1998r. z uwagi na brak interesu prawnego po stronie występującego z wnioskiem., Jednocześnie, mając na względzie informację przekazaną w piśmie z dnia 15.09.2005r...
decyzji Nr [...]. Wskazała, że postępowanie to zostało przeprowadzone bez udziału strony, tj D. P. SA. Spółka wywodziła swój interes prawny do udziału w postępowaniu z faktu...

V SA/Wa 1655/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-11

nieważności decyzji Nr [...] z dnia [...] 08.1998r. z uwagi na brak interesu prawnego po stronie występującego z wnioskiem., Jednocześnie, mając na względzie informację...
na brak interesu prawnego spółki D. P. S.A. do występowania z takim wnioskiem., Pismem z dnia 22.01.2007r. D. P. S.A. wystąpiła o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej ww...

II GSK 324/06 - Wyrok NSA z 2007-03-20

na zastosowanie trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynika, iż stroną tego postępowania jest zamawiający. Skarżąca nie wskazała, jaki jej interes prawny...
, po wyeliminowaniu z obrotu prawnego decyzji Prezesa UZP. W przypadku potencjalnego wykonawcy można bowiem mówić wyłącznie o interesie faktycznym (ekonomicznym) w uzyskaniu...

II GSK 1132/11 - Wyrok NSA z 2011-10-18

posiadający interes prawny w zawarciu umowy koncesji. Definicję zainteresowanego podmiotu zawiera art. 2 pkt 1 ustawy o koncesji na roboty budowlane. W myśl powołanego przepisu...
zawarcia umowy koncesji zastrzeżonym w ogłoszeniu, lecz przed opublikowaniem ogłoszenia., W związku z powyższym WSA stwierdził, że Spółka P. nie miała interesu prawnego...

II SA/Ol 602/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-10-01

Realizacji Projektu wezwał spółkę, aby ta jednoznacznie określiła, czy żąda wydania nowego zaświadczenia. Nadto zażądano powołania podstawy prawnej i uzasadnienia interesu...
uzasadnione. Na poparcie swojego stanowiska pełnomocnik przytoczył fragment uzasadnienia wyroku NSA z 8 grudnia 1999r., sygn. akt I SA 1499/99 'interes prawny osoby...

I SA/Sz 302/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-03

.), dalej zwanej 'u.k.r.b.u.', zainteresowanemu podmiotowi, który ma lub miał interes prawny, poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku czynności podjętych przez koncesjodawcę...
., W celu ochrony interesu na poszczególnych etapach postępowania o zawarcie umowy koncesji, ustawodawca przewidział szczególny środek ochrony prawnej w postaci skargi...

II SA/Ke 460/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-09-12

złożony został wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy., Jak wyjaśnił organ, stosownie do postanowień art. 152 ust. 1 ustawy, świadczeniodawcom, których interes prawny doznał...
aktu prawnego pochodzącego od Ministra Zdrowia i uwzględnia aktualne brzmienie załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 6 listopada 2013 r., Odnośnie interesu prawnego...

II GSK 457/07 - Wyrok NSA z 2008-03-20

o ponowne rozpatrzenie sprawy, jej interes prawny został naruszony poprzez zezwolenie na zawarcie umowy z oferentem, który nie spełnia wymagań określonych w zaproszeniu...
, aby jego interes prawny lub obowiązek podlegał konkretyzacji w konkretnym postępowaniu., Stroną w tym postępowaniu jest ARR., Po ponownym rozpoznaniu sprawy Prezes UZP decyzją z dnia...
1   Następne >   +2   +5   9