Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

II SA/Sz 343/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-08-05

strony lub z urzędu., Organ wyjaśnił, że zgodnie z art. 28 kpa, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności...
organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Definicja prawna strony oparta jest zatem na konstrukcji interesu prawnego lub takiegoż obowiązku. Powołując...

II SA/Lu 132/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-04-14

o bezskuteczności egzekucji, to z faktu tego nie wynika uzasadnienie dla przyjęcia istnienia po stronie skarżącego interesu prawnego strony w postępowaniu o stwierdzenie...
jako podmiotu, który przez fakt jej wydania zobowiązany jest do zwrotu należności z tytułu wspomnianych świadczeń. Posiada zatem interes prawny w rozstrzygnięciu kwestii wypłaty...

II SA/Lu 131/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-04-14

wierzyciela i wydaje zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji, to z faktu tego nie wynika uzasadnienie dla przyjęcia istnienia po stronie skarżącego interesu prawnego strony...
także na jego sytuację prawną jako podmiotu, który przez fakt jej wydania zobowiązany jest do zwrotu należności z tytułu wspomnianych świadczeń. Posiada zatem interes prawny...

III SA/Gd 916/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-02-11

do uznania danej osoby za stronę postępowania, gdyż ustalenie interesu prawnego lub obowiązku prawnego może nastąpić tylko w związku z normą prawa materialnego. Pojęcie...
'interes prawny', na którym oparta jest legitymacja procesowa strony w postępowaniu administracyjnym, należy ustalać według norm prawa materialnego, a mieć interes prawny...

III SA/Gd 365/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-09-05

interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Elementem, który pozwala...
zakwalifikować określony podmiot jako stronę w postępowaniu administracyjnym jest interes prawny lub obowiązek. Przyznanie świadczeń w postaci zaliczki alimentacyjnej ma niewątpliwie...

II SA/Lu 130/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-04-14

., Z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy zwrócił się Jacek B. podnosząc, iż posiada interes prawny w rozstrzygnięciu kwestii wypłaty zaliczki alimentacyjnej, wobec czego...
tego nie wynika uzasadnienie dla przyjęcia istnienia po stronie skarżącego interesu prawnego strony w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji o przyznaniu prawa...

II SA/Lu 129/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-04-14

., Z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy zwrócił się Jacek B. podnosząc, iż posiada interes prawny w rozstrzygnięciu kwestii wypłaty zaliczki alimentacyjnej, wobec czego...
tego nie wynika uzasadnienie dla przyjęcia istnienia po stronie skarżącego interesu prawnego strony w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji o przyznaniu prawa...

IV SA/Po 558/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-21

niewykonania przez wnioskodawcę obowiązku alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego. Wnioskodawca nie posiada interesu prawnego, by występować z wnioskiem o wszczęcie...
. Stosownie do art.28 kpa stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie. Niewątpliwie M. S. jest stroną przedmiotowego postępowania...

II SA/Sz 258/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-11-27

, że zgodnie z art. 28 Kpa, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes...
prawny lub obowiązek. Definicja strony wobec tego oparta jest na konstrukcji interesu prawnego lub takiegoż obowiązku. W tym miejscu organ odwoławczy powołał się na w wyrok...

II SA/Sz 257/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-11-27

z art. 28 Kpa, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek...
. Definicja strony wobec tego oparta jest na konstrukcji interesu prawnego lub takiegoż obowiązku. W tym miejscu organ odwoławczy powołał się na w wyrok NSA z dnia 15...
1   Następne >   +2   +5   +10   21